Nieuwe licentie voor de “standaard stijl” tegels van openstreetmap.org

Een van de belangrijke producten van de OpenStreetMap-gemeenschap is de kaartlaag : “standaardstijl” op openstreetmap.org. Dit is in licentie gegeven onder CC BY-SA 2.0-voorwaarden, vermoedelijk sinds de allereerste uitgave. Op het moment dat OpenStreetMap-gegevens onder dezelfde voorwaarden werden gelicentieerd, maar 8 jaar geleden, toen we de gegevenslicentie in de ODbL 1.0 veranderden, veranderden we de tegellicentie niet en lieten we die zoals deze origineel was.

In de loop der jaren heeft dit geleid tot een situatie waarin het gebruik van de “tegels” (de afzonderlijke afbeeldingen waaruit de weergegeven kaart bestaat) onderhevig is geweest aan meer wettelijke beperkingen dan nodig is en het gebruik van de afbeeldingen in veel projecten hierdoor volledig in orde was. De absurditeit van de situatie kan duidelijker zijn als u bedenkt dat u de CC0 “gelicentieerde” kaartstijl, OSM-gegevens kunt gebruiken en dezelfde afbeeldingen kunt produceren die alleen worden beperkt door de voorwaarden van de ODbL voor “Geproduceerde werken”.

Het is al jaren duidelijk dat de situatie onhoudbaar was, waardoor er zonder goede reden frictie ontstond met derden (bijvoorbeeld PLOS One) en dat we zouden moeten overgaan op een toekenning alleen-licentie. Maar de belangrijkste vraag die de Licensing Working Group (LWG) niet had beantwoord, was: “welke licentie moeten de tegels in de toekomst hebben?”. Aangezien er een tiental licenties zijn, zou je aannemen dat dit geen probleem is, maar buiten licenties die worden gebruikt door overheidsinstanties (dat wil zeggen de OGL en derivaten), is er geen populaire noch bekende “alleen-toekennings” -licentie in gebruik en we wilden voorkomen dat we er zelf een zouden maken.

In 2019 werd aan het bestuur van de OpenStreetMap Foundation een voorstel overgemaakt om over te stappen op CC BY 4.0-licentie, samen met een verklaring van afstand van voorwaarden die verder gaan dan toeschrijving vereist. Onze redenering was dat het de voorkeur zou hebben om een bekend label te gebruiken en we zouden afzien van voorwaarden die zowel licentiegevers als licentienemers in het algemeen negeren, dus zelfs als de juridische fijne kneepjes niet werden begrepen, zou het goed komen.

Het voorstel was niet eens door het bestuur besproken toen het in de gemeenschap veel tegenstand kreeg. Hoewel de Licensing Working Group(LWG) van mening is dat de redenering achter de oppositie onjuist is, hebben we het voorstel eerder dit jaar opnieuw ingediend bij het bestuur, dit keer met de simpele vermelding dat de tegels in licentie moesten worden gegeven als een ODbL “Geproduceerd werk” zonder aanvullende voorwaarden. Dit was al besproken als een mogelijk alternatief en lijkt een algemeen aanvaarde oplossing voor het probleem. De relevante wettekst is te vinden in 4.3 van de ODbL https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/index.html en vereist in wezen alleen toekenning in een geschikte vorm.

Vorige maand aanvaardde het bestuur het voorstel en wordt de nieuwe licentie per 1 juli 2020 van kracht. Hoewel we de tekst op de Engelse versie van de openstreetmap.org “Copyright” -pagina onmiddellijk kunnen wijzigen, zullen vertalingen een beetje achterblijven en we vragen iedereen wat geduld tot alles is aangepast.

Simon Poole in naam van de Licensing Working Group


Wil je deze en andere blogposts vertalen in jouw taal ..? Stuur een e-mail naar communication@osmfoundation.org met het onderwerp: Helpen met vertalingen in [jouw taal]

De State of the Map-conferentie is de jaarlijkse, internationale conferentie van OpenStreetMap, georganiseerd door de OpenStreetMap Foundation. De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in het Verenigd Koninkrijk ter ondersteuning van het OpenStreetMap-project. Het is gewijd aan het stimuleren van de groei, ontwikkeling en distributie van gratis georuimtelijke gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project en u kunt dit ondersteunen door lid te worden. Het State of the Map Organising Committee is een van onze vrijwilligerswerkgroepen.

OpenStreetMap is opgericht in 2004 en is een internationaal project om een gratis wereldkaart te maken. Hiervoor verzamelen wij, duizenden vrijwilligers, gegevens over wegen, spoorwegen, rivieren, bossen, gebouwen en nog veel meer wereldwijd. Onze kaartgegevens kunnen door iedereen gratis worden gedownload en voor elk doel worden gebruikt – inclusief commercieel gebruik. Het is mogelijk om uw eigen kaarten te maken die bepaalde kenmerken benadrukken, om routes te berekenen enz. OpenStreetMap wordt steeds vaker gebruikt wanneer men kaarten nodig heeft die zeer snel of gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt.

De weg naar het oplossen van controverses in verband met ID ( identificatie, labelling)

De Raad van Bestuur van de OpenStreetMap Foundation streeft ernaar controverses op te lossen die periodiek zijn gerezen rond updates en verbeteringen van de ID-editor. Dit verzoek om commentaar zal, naar verwachting, leiden tot het aannemen van gemeenschapsstructuren die niet beantwoorden aan de verwachtingen van de raad of door de raad worden beïnvloed, in overeenstemming met de filosofie van OSM dat de raad OSM ondersteunt, maar niemand vertelt wat hij in kaart moet brengen of hoe hij in kaart moet brengen . We vragen dat er opmerkingen worden gemaakt op de OSM-talk mailinglijst (registreer u bij OSM-talk) of – als u een OSMF-lid bent – bij de OSMF-talk mailinglijstdiscussie (registreer u bij OSMF-talk).

Aanbod en aanbevelingen van OSMF voor iD-bestuur

ID is de eenvoudige en vriendelijke, standaard webeditor voor OpenStreetMap, de centrale belangrijke software voor het project. Er is veel passie voor de ontwikkeling ervan, en dat lijkt soms een probleem te worden.

Het OSMF-bestuur heeft onlangs een kleine bijeenkomst belegd om te bespreken hoe de ontwikkelomgeving voor iD kan worden verbeterd. Hoewel er zeker momenten zijn geweest dat grote en kleine beslissingen in iD tot conflicten hebben geleid, is de overgrote meerderheid van de ontwikkelingsdiscussies niet-polariserend en productief. De bijeenroeping was gericht op de belangrijkste gebieden waar zich problemen voordoen (meestal, maar niet alleen, tagging d.w.z van labels voorzien), en manieren om constructief onenigheid en oplossing mogelijk te maken, zonder dat dit geschillen worden die het project schaden.

In wezen hebben de beheerders van ID een productieve ruimte nodig om hun werk uit te voeren; bijdragers, gebruikers en andere geïnteresseerde partijen moeten worden gehoord; het besluitvormingsproces moet worden begrepen en gerespecteerd; en geschillen hebben een manier nodig om te escaleren maar moeten uiteindelijk opgelost geraken.

Er is geen technische oplossing voor dit soort situaties. Wat vereist is, is proces en organisatie. Daartoe zijn hieronder verschillende voorstellen en aanbevelingen van de OSMF-raad die het iD-project kan overwegen te ondersteunen en aan te nemen. We hopen dat het iD-project deze suggesties nuttig vindt en we kijken ernaar uit om te bespreken wat wel en niet goed klinkt.

OSMF zal een beroepsprocedure beschikbaar stellen.

OSMF overweegt serieus om een instantie op te richten of bevoegd te maken, om verschillende soorten technologische geschillen te beslechten, die in staat is ad hoc expertise in te schakelen om de beste weg voor de gemeenschap te bepalen. Softwareprojecten kunnen ervoor kiezen om deze beroepsprocedure te gebruiken; het is niet imperatief. Deze beroepsprocedure kan eenvoudigweg bestaan uit het arbitreren van het meningsverschil tussen verschillende partijen of projecten en het helpen tot overeenstemming te komen tussen hen; of beslissingen te vernietigen en te vervangen. Dit mechanisme staat in een vroeg stadium ter discussie, maar moet nog verder worden gedefinieerd.

Als betwiste beslissingen niet direct binnen het ID-project kunnen worden opgelost door de beheerders en belanghebbenden, kan het probleem worden overgedragen naar deze beroepsprocedure.

De rol van deze groep zou zeker niet zijn om ontwikkelaars te dwingen bepaalde functies toe te voegen. Als problemen echter naar de groep worden doorgeschoven, kan deze verifiëren dat nieuw toegevoegde functies (bijv. vooringestelde, standaardingestelde parameters, validatieregels of opname van externe services) in overeenstemming zijn met een consensusbeeld.

Als dit, in dit stadium, mogelijk nuttig lijkt, vraagt OSMF aan iD om voorstellen en verwachtingen te delen om het proces zo effectief mogelijk te maken.

OSMF zal de ontwikkeling van betere systemen voor het labellen of taggen van beslissingen ondersteunen; iD documenteert status quo en scheiding van bezorgdheden.

Technische afkortingen:

 • PR: pull request , voorstel tot wijziging
 • CoC : gedragscode

De enige manier om de “juiste” tags te beoordelen is een uitgebreide evaluatie van de verschillende bronnen van OSM-documentatie – de wiki, het taggen van de mailinglijst, taginfo. Dit laat bewerkings- en consumptiewerktuigen in de positie om te “beslissen” over welke tags wel of niet geschikt zijn voor OpenStreetMap. Wanneer dit omstreden wordt, is dit op zijn best een ongewenste afleiding, in het ergste geval kan de ontwikkeling worden geblokkeerd. Daartoe verwelkomt de OSMF de ontwikkeling van betere documentatie, besluitvorming en een beheerproces voor tags. Waar nodig, is de OSMF bereid om dergelijke inspanningen te ondersteunen met infrastructuur en andere ondersteuning. Dit zou meer duidelijkheid verschaffen voor ontwikkelaars van hulpmiddelen en werktuigen. Als een actie, die wordt ondernomen tegen zaken vooraf ingestelde in iD, wordt betwist, kan het probleem worden doorverwezen naar de hierboven beschreven beroepsprocedure.

Aan de andere kant raden we aan om, terwijl er aan tagging/labellings-systemen wordt gewerkt, nu details toe te voegen over de status-quo-aanpak die iD hanteert bij het taggen van beslissingen in CONTRIBUTING.md. Het is duidelijk dat iD ernaar streeft om geen beslissingen te nemen over welke tags geschikt zijn voor OpenStreetMap; iD is eerder bedoeld om de consensusweergave op tags in voorstellen weer te geven. “Consensus” is momenteel subjectief, en het iD-project is ervan overtuigd en ondersteunt inspanningen in OSM om meer duidelijkheid te geven over hoe tags worden ontwikkeld.

Vooraf ingestelde zaken kunnen worden aangevraagd bij problemen en in PR’s (“Pull Request” of “request for code change” aanvraag op programmeercode te wijzigen) , evenals discussie in de kwestie / PR (wijziging in programmeercode). De beheerder van iD behoudt zich het recht voor om bepaalde tags / instelling, op technische of bruikbaarheidsredenen, op te nemen of uit te sluiten, maar het doel is om te voorkomen dat tags worden samengesteld en beslissingen worden genomen over de verdiensten van tags in het algemeen. Als er consensus lijkt te bestaan, gebaseerd op evaluatie van brondocumentatie, en het voldoet aan de behoefte van andere gebruikers, zullen (voor)instellingen, standaardinstellingen worden geaccepteerd. Als er geen duidelijke consensus is, wordt de vooraf gezette instelling (of validatieregel, etc.) niet geaccepteerd.

Organiseer driemaandelijkse planningsbijeenkomsten en publiceer tweewekelijkse synchronisatietijd en notities

OSMF raadt iD aan om een kwartaal (of zo) videovergadering te houden met iD-belanghebbenden. Dit contact is een kans om het dagelijkse werk van iD met afstand te evalueren en ervoor te zorgen dat het werk op de goede weg is. De agenda zou de ontwikkeling van het afgelopen kwartaal beoordelen, de vereisten en prioritaire behoeften bespreken en plannen maken voor het volgende kwartaal en daarna. Bovendien, als beslissingen of onderwerpen het afgelopen kwartaal moeilijk of betwist zijn gebleken, is dit een tijd voor directe discussie. Er worden aantekeningen gemaakt en verspreid.

Bovendien houdt iD een tweewekelijkse synchronisatiecontact, maar dit is niet goed bekend. iD zou de bekendheid van de tweewekelijkse synchronisatievergadering kunnen vergroten door het op extra kanalen aan te kondigen, waaronder https://ideditor.blog/; en te zorgen dat notities van de synchronisatie zichtbaar en toegankelijk zijn.

ID kan duidelijkheid en transparentie bij de besluitvorming verbeteren.

We raden iD-beheerders aan in CONTRIBUTING.md een nieuwe sectie toe te voegen waarin wordt uitgelegd hoe beslissingen worden genomen in iD. Sommige punten die hier worden genoemd, zijn afhankelijk van het aannemen van andere aanbevelingen. In de nieuwe sectie wordt het volgende uitgelegd.

 • Er zijn veel plaatsen om te discussiëren en zaken aan te brengen over iD-ontwikkeling – GitHub-problemen en PR’s ( aanvragen om programmeercode te wijzigen), de maandelijkse synchronisaties, driemaandelijkse planningsvergadering en als reactie op aankondigingen op https://ideditor.blog/..
 • De ontwikkelaars van iD doen er alles aan om responsief en transparant te zijn. Standaard bepalen ID-beheerders de volgorde en timing van fixes (verbeteringen, herstellingen), wijzigingen en verbeteringen om technisch werk te optimaliseren.
 • Nodig belanghebbenden uit om deel te nemen aan een ‘acceptatietest’-proces, waarbij feedback op releases wordt gezocht en gedurende een tijdsgebonden periode wordt behandeld.
 • De uiteindelijke beslissing over het aanvaarden van PRs , van wijzigingen in programmeercode, is de verantwoordelijkheid en taak van Quincy Morgan.
 • Als er een geschil is over een beslissing, wordt dit doorgegeven aan de kwartaalplanningsvergadering en / of een beroepsprocedure die wordt beheerd binnen de OSM Foundation.

Daarnaast raden we aan dat ID een routekaart publiceert en de status van belangrijke ID-publikaties regelmatig bijwerkt. ID3-abonnementen werden voor het laatst gedeeld op SotM US. De aanpak is veranderd, met meer focus op bijgewerkte gebruikersinterface en meer iteratieve inspanningen op het gebied van componenten. Het zou goed zijn om een duidelijk beeld te krijgen van waar de dingen zijn en waar de dingen naartoe gaan (zoveel als nu duidelijk is), en vooral waar hulp nodig is om vaart te zetten achter deze belangrijke inspanning.

Document over hoe met de gedragscode wordt omgegaan.

iD heeft een gedragscode, maar het ontbreekt aan details over hoe een schadelijk incident binnen de iD-ontwikkelomgeving moet worden gemeld en hoe die meldingen worden beoordeeld. Eerder werden gedragscode-klachten openlijk behandeld door een probleem op GitHub te openen, maar beheerders hebben later mensen naar de privé-OSMUS-commissie geleid. Duidelijkheid over het proces is net zo belangrijk, zo niet belangrijker, zodat een CoC (gedragscode) nuttig kan zijn voor het project. Als dat proces niet goed gedefinieerd is, moet er nagedacht worden, misschien binnen de kwartaalplanning. Onze aanbeveling is om een sectie over het CoC-proces , procedure ivm wijzigingen in de gedragscode, toe te voegen.

Allan Mustard
Voorzitter, OSMF beheerraad

Wat is OpenStreetMap Foundation.

De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in het Verenigd Koninkrijk ter ondersteuning van het OpenStreetMap-project. Het heeft als doel het bevorderen van de groei, ontwikkeling en distributie van gratis georuimtelijke gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project en u kan het ondersteunen door lid te worden of een gift te doen. Het organiseert jaarlijks State of the Map conferentie . Het heeft geen voltijdse werknemers en ondersteunt het OpenStreetMap project door het werk van vrijwilligers. Ook U kan een van deze vrijwilligers worden , of lid te worden van de OSM Foundation.

Wat is OpenStreetMap

OpenStreetMap is opgericht in 2004 en is een internationaal project om een gratis wereldkaart te maken. Hiervoor verzamelen wij, duizenden vrijwilligers, gegevens over wegen, spoorwegen, rivieren, bossen, gebouwen en nog veel meer wereldwijd. Onze kaartgegevens kunnen door iedereen gratis worden gedownload en voor elk doel worden gebruikt – inclusief commercieel gebruik. Het is mogelijk om uw eigen kaarten te maken die bepaalde kenmerken benadrukken, om routes te berekenen enz. OpenStreetMap wordt steeds vaker gebruikt wanneer men kaarten nodig heeft die zeer snel of gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt.

Dit document is ook beschikbaar in het Engels, Frans, Pools, Galicisch

Gemeenschappelijk persbericht van OSMF en GraphHopper: GraphHopper Routingmotor 1.0 vrijgegeven

Notitie: De OpenStreetMap Foundation en GraphHopper publiceren dit gezamenlijke persbericht omdat GraphHopper een Gouden Lid is van de OSM stichting van GraphHopper GmbH. Als u ook lid wilt worden van OSMF stichting, kunt u zich aansluiten bij https://join.osmfoundation.org/corporate-membership/.

Op 25 mei werd vrijgave van de versie 1.0 van de open source GraphHopper routingmotor aangekondigd. De eerste versie 0.1 van de routeringmotor werd uitgebracht in 2013 en is sindsdien uitgegroeid tot een volwassen oplossing die sinds eind 2014 op openstreetmap.org is geïntegreerd en nu door duizenden bedrijven over de hele wereld wordt gebruikt.

De nieuwe release bevat een snelle alternatieve route functie, evenals een nieuwe aanpasbare routing die mensen in staat stelt om het routing gedrag aan te passen, zelfs zonder kennis van programmeren.

Nieuwe functie van de GraphHopper Routingmotor: snel alternatieve routes
Persoonlijk aanpasbare routing: Hier wordt de fietsmodus gedwongen om officiële fietsroutes te volgen al betekent dit soms een grote omweg. Een andere mogelijkheid een fietscargo waarbij de breedte van de route wordt verrekend.

Voor een demo en meer details over de nieuwe mogelijkheden,kijk in graphhopper.com

Een belangrijke speler in de GraphHopper gemeenschap is de GraphHopper GmbH. De missie van de GraphHopper GmbH is om de routing software basis van de toekomst te bouwen, met zoveel mogelijk open source software en ook gebruikmakend van open data, zoals OpenStreetMap. De GraphHopper GmbH ondersteunt het OpenStreetMap-project met het sponsoren van de routingdienst voor openstreetmap.org, met het gebruik en de verbetering van de gegevens en het verspreiden van het woord. Sinds 2018 is de GraphHopper GmbH ook Gouden Bedrijfslid van de OSMF.

Wat is GraphHopper
De GraphHopper Routingmotor is een open source softwareproject dat in 2012 is gestart. De GraphHopper GmbH is een bedrijf dat in 2016 in Duitsland is opgericht om de ontwikkeling van zijn open source projecten zoals de GraphHopper Routingmotor en jsprit te ondersteunen.

GraphHopper routing is geïntegreerd in www.openstreetmap.org, samen met OSRM routing.

Wat is OpenStreetMap Foundation.

De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in het Verenigd Koninkrijk ter ondersteuning van het OpenStreetMap-project. Het heeft als doel het bevorderen van de groei, ontwikkeling en distributie van gratis georuimtelijke gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project en u kan het ondersteunen door lid te worden. Het State of the Map Organisatie Commitee is een van onze vrijwilligerswerkgroepen.

Wat is Open Street Map

OpenStreetMap is opgericht in 2004 en is een internationaal project om een gratis wereldkaart te maken. Hiervoor verzamelen wij, duizenden vrijwilligers, gegevens over wegen, spoorwegen, rivieren, bossen, gebouwen en nog veel meer wereldwijd. Onze kaartgegevens kunnen door iedereen gratis worden gedownload en voor elk doel worden gebruikt – inclusief commercieel gebruik. Het is mogelijk om uw eigen kaarten te maken die bepaalde kenmerken benadrukken, om routes te berekenen enz. OpenStreetMap wordt steeds vaker gebruikt wanneer men kaarten nodig heeft die zeer snel of gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt.

Stand van zaken van de kaart 2020 – Oproep voor het ontwerpen van affiche of poster.

Ontwerp vandaag nog een poster.

Voortbouwend op de eerdere ” State of the Map “-cultuur, horen we graag wat er met OpenStreetMap-gegevens is gedaan, en aangezien het motto voor dit jaar ook “Art of the Map – Uitzicht van de kaart” inhoudt, zouden we graag meer zien. Daarom nodigen we je uit om deel te nemen aan onze poster-tentoonstelling voor de virtuele State of the Map 2020!

Je poster zou kunnen tonen hoe goed je thuisregio in kaart is gebracht, het kan een mooie nieuwe kaartstijl zijn. Het kan zich richten op een gemeenschapsproject of statistieken, het kan een poster zijn die mensen uitlegt en uitnodigt voor OpenStreetMap. Wat belangrijk is, is dat we willen dat het over OSM gaat. We verwelkomen ook academische posters over onderzoek rond OpenStreetMap-gegevens.

Meer inspiratie nodig? Bekijk de posters uit 2019.

Regels voor inzending

 • Poster moet A0-formaat zijn (841 × 1189 mm)
 •  Poster moet gerelateerd zijn aan OpenStreetMap
 • Poster moet open, innovatief en transparant zijn (niet kopiëren)
 •  Poster moet je eigen werk zijn (individu, team of instelling)
 •   Poster moet onder open licentie staan ​​(CC-BY-SA 3.0 of later aanbevolen of CC0 🙂)
 •   Maximaal 2 inzendingen per persoon, team of instelling

Hoe je poster naar ons doorsturen?

 • Upload je poster op OSM Wiki
 • Bestandsgrootte maximum 30-40 MB
 • Formaat PDF
 • Stuur een e-mail naar sotm@openstreetmap.org met een beschrijving van je poster, bijvoorbeeld de achtergrond van het project of wat je belangrijk vindt om te vermelden in de context van de poster – alles wat je mensen zou vertellen als je ze je poster laat zien . We zullen deze tekst samen met de poster publiceren op de SotM-website https://2020.stateofthemap.org/calls/posters/
 •     Vermeld ook de link van de geüploade poster in die e-mail, zodat we kunnen weten welke van de geüploade posters van jou is.

Tijdlijn en einddatum

 •   Start: 10 mei 2020
 •   Einddatum: 30 juni 2020

Het SotM-team hoopt maximaal 20 posters op de shortlist te zetten die zullen worden gepubliceerd op onze website en enkele andere SotM-kanalen onder CC BY SA 3.0 (of hoger)

De “Staat van de kaart ” werkgroep

Dit bericht is ook beschikbaar in: Galicisch Spaans Portugees (Brazilië) Pools, Frans

Wil je deze en andere blogposts vertalen in jouw taal ..? Stuur een e-mail naar communication@osmfoundation.org met het onderwerp: Helpen met vertalingen in [jouw taal]

De State of the Map-conferentie is de jaarlijkse, internationale conferentie van OpenStreetMap, georganiseerd door de OpenStreetMap Foundation. De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in het Verenigd Koninkrijk ter ondersteuning van het OpenStreetMap-project. Het is gewijd aan het stimuleren van de groei, ontwikkeling en distributie van gratis georuimtelijke gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project en u kunt dit ondersteunen door lid te worden. Het State of the Map Organising Committee is een van onze vrijwilligerswerkgroepen.

OpenStreetMap is opgericht in 2004 en is een internationaal project om een gratis wereldkaart te maken. Hiervoor verzamelen wij, duizenden vrijwilligers, gegevens over wegen, spoorwegen, rivieren, bossen, gebouwen en nog veel meer wereldwijd. Onze kaartgegevens kunnen door iedereen gratis worden gedownload en voor elk doel worden gebruikt – inclusief commercieel gebruik. Het is mogelijk om uw eigen kaarten te maken die bepaalde kenmerken benadrukken, om routes te berekenen enz. OpenStreetMap wordt steeds vaker gebruikt wanneer men kaarten nodig heeft die zeer snel of gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt.

Aankondiging van de oproep voor mogelijke betoelaging – subsidiëring voor de uitwerking van projecten van de OSM Stichting.

2020 wordt het eerste jaar dat de OSM Stichting het nieuwe micro-betoelagingsproject zal uitvoeren. De komende weken hopen we van u te horen over een gedurfd, gemeenschapsgedreven en impactvol OpenStreetMap-projectidee dat kan genieten van een microsubsidie tot 5000 euro. We verwelkomen een breed scala aan projecten, met als minimumvereiste een duidelijke verbinding met OpenStreetMap.

Wat is een microbetoelaging? In ons geval gaat het om een bescheiden bedrag dat aan aanvragers wordt toegekend om de directe uitgaven van een project te financieren. Voor een idee van succesvolle projecten, kunt u een kijkje nemen bij de winnaars van de micro-gesubsidieerde projecten 2019 van het Humanitarian OpenStreetMap Team. Houd er rekening mee dat de OSM Foundation (OSMF) een bredere focus heeft dan de humanitaire sector, die onze wereldwijde gemeenschap omvat, en verwelkomt applicaties met elke focus die betrekking heeft op OpenStreetMap. We moedigen aanvragers met name aan om na te denken over de kernwaarden van de missie van de OSMF en hoe elk micro-gesubsidieerd project daarin kan passen.

Het OSMF Microsubsidiëringsprogramma richt zich op eenvoudige subsidievoorstellen en we zullen snel beslissen wat we zullen financieren. Ons doel is om een ingewikkeld en lang aanvraag- en beslissingsproces te vermijden. U moet een kort en beknopt voorstel indienen en we zijn van plan om de winnaars snel aan te kondigen.

We moedigen inzendingen van individuen, groepen en organisaties aan die een duidelijk idee hebben wat ze willen nastreven. Elk project moet binnen 12 maanden, na toekenning van de microsubsidie, in het voorjaar zijn afgerond. Microsubsidies staan open voor alle OSMF-leden en kunnen in elke taal worden ingediend. Als u nog geen lid bent van OSMF, kunt u zich aanmelden tot het moment dat u een microsubsidieaanvraag indient en in aanmerking komt voor een prijs. Houd er rekening mee dat er een programma voor actieve bijdragers is waarmee u gratis lid kunt worden van de OSMF.

In het licht van de aanhoudende gezondheidscrisis met betrekking tot COVID19, zullen we geen microsubsidies toekennen voor projecten waarvoor offline groepsbijeenkomsten en persoonlijke bijeenkomsten nodig zijn, hoewel deze ideeën zeker waardevol zijn voor toekomstige rondes.

Financiering kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Mogelijk hebt u hulpmiddelen en benodigdheden nodig voor het in kaart brengen van activiteiten, geld voor trainingsmateriaal, technologiekosten voor een reeks virtuele mapathons, prijzen voor een online codeer-, mapping- of schrijfwedstrijd en nog veel meer voorbeelden. Omarm alstublieft uw eigen creativiteit en voel u niet beperkt door de vele voorbeelden.

We raden u aan om uw lokale OpenStreetMap-gemeenschap te raadplegen wanneer u een microsubsidieaanvraag plant. Zorg ervoor dat u zich houdt aan de gemeenschapsrichtlijnen in het kader van het project. Als u wordt geaccepteerd voor een microsubsidie, bent u verantwoordelijk voor het rapporteren van de voortgang, het ondertekenen van een subsidieovereenkomst en het volgen van de gedetailleerde regels voor microsubsidiëring. Er wordt sterk aangeraden dat uw project de financiering gebruikt om vrijwilligerswerk een bredere en sterkere impact te geven dan zonder financiering.

The call for microgrants will open on April 19th, 2020 and we will continue to accept applications through May 10th, 2020. In order to submit,  visit the OSM Wiki page and click on “Start your application” to enter the template. When this is complete, send a message to microgrants at osmfoundation.org. We also encourage sharing your application on osmf-talk when it is submitted. If you need help with the submission process, please feel free to contact the Microgrants Committee for help. If you don’t have enough time to prepare your plan and application, please consider submitting it in a possible future round of microgrants.

De oproep voor microsubsidies wordt geopend op 19 april 2020 en we blijven aanvragen tot en met 10 mei 2020 aannemen. Om in te dienen, gaat u naar de OSM Wiki-pagina en klikt u op “Start uw aanvraag” om het aanvraagformulier te activeren en in te vullen. Als dit is voltooid, stuur dan een bericht naar microgrants@osmfoundation.org. We moedigen ook aan om uw aanvraag op osmf-talk te delen wanneer deze wordt ingediend. Als je hulp nodig hebt bij het indienen, neem dan gerust contact op met de Microgrants Commissie voor hulp. Als je niet genoeg tijd hebt om je plan en aanvraag voor te bereiden, overweeg dan om het in te dienen in een mogelijke toekomstige ronde van microsubsidiëring.

Once the submission period closes on May 10th, we invite the community to review the complete list of submissions and provide feedback on the wiki page. We also will accept feedback by email to microgrants at osmfoundation.org and via osmf-talk

Zodra de inzendingsperiode op 10 mei is afgelopen, nodigen we de community uit om de volledige lijst met inzendingen te bekijken en feedback te geven op de wikipagina. We accepteren ook feedback per e-mail aan microgrants@osmfoundation.org en via osmf-talk.

Volledige tijdslijn:

 • 19 april: opening van de oproep voor microsubsidies
 • 10 mei: einddatum van de inschrijvingen (23:59 Pacific Time Zone, USA). 
 • 10 mei ( te overwegen na discussie): beging van de discussieperiode binnen de gemeenschap
 • Eind mei: aankondiging van de toegekende projecten

Voor meer details zie de volledige regels en richtlijnen op de OSM-wiki en neem bij vragen contact met ons op via microgrants@osmfoundation.org. Dit is de eerste keer dat de OSMF een dergelijke activiteit sponsort, en we kijken ernaar uit om samen te leren hoe dit onze gemeenschap ten goede komt en hoe we een transparant, effectief en inclusief microsubsidiëringsprogramma voor alle betrokkenen kunnen opbouwen. We zijn dankbaar voor de mogelijkheid om geld beschikbaar te stellen aan de gemeenschap en we hopen uw ideeën de komende weken te horen.

Chris Beddow, OSMF Microsubsidiëringsgroep voorzitter

Het micro-betoelagingsproject wordt georganiseerd door de OpenStreetMap Foundation. De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in het Verenigd Koninkrijk ter ondersteuning van het OpenStreetMap-project. Het heeft als doel het bevorderen van de groei, ontwikkeling en distributie van gratis georuimtelijke gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project en u kan het ondersteunen door lid te worden. Het State of the Map Organisatie Commitee is een van onze vrijwilligerswerkgroepen.

OpenStreetMap is opgericht in 2004 en is een internationaal project om een gratis wereldkaart te maken. Hiervoor verzamelen wij, duizenden vrijwilligers, gegevens over wegen, spoorwegen, rivieren, bossen, gebouwen en nog veel meer wereldwijd. Onze kaartgegevens kunnen door iedereen gratis worden gedownload en voor elk doel worden gebruikt – inclusief commercieel gebruik. Het is mogelijk om uw eigen kaarten te maken die bepaalde kenmerken benadrukken, om routes te berekenen enz. OpenStreetMap wordt steeds vaker gebruikt wanneer men kaarten nodig heeft die zeer snel of gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt.

SoTM (Staat van de kaart) 2020, wordt een virtuele conferentie

Foto links door Manfred Stock. State of the Map 2020 logo door Ed Nicolai, CC-BY-SA 4.0

Vanwege het hoge infectierisico van het SARS-COV-2-virus en alle gevolgen zoals reisbeperkingen, annulering van fysieke vergaderingen, “sociale afstand” en meer, is een fysieke SotM dit jaar niet mogelijk.

Het lokale team – dat tot dusver goed werk heeft verricht bij de voorbereiding van deze conferentie – heeft voorgesteld de fysieke conferentie te veranderen in een virtuele. Dit was niet zomaar een loze praat: ze zijn al een “cool open source softwareproject” begonnen : https://gitlab.com/billowconf/billowconf , om dit te beheren! Als je enig idee hebt hoe je het beter kunt maken, aarzel dan niet om ons te vervoegen.
De SotM-werkgroep keurde dit plan goed en stemde ermee in om dit jaar een virtuele SotM-conferentie te houden in plaats van een fysieke.

We weten van je teleurgesteld bent dat we elkaar dit jaar niet fysiek kunnen ontmoeten (we zijn zelf ook teleurgesteld), maar na een paar maanden van uitsluiting en “sociale afstand” zijn we er zeker van dat we allemaal enthousiast zullen zijn om elkaar te lezen en elkaar te zien in chats en video’s. We zullen meer van de technische plannen delen naarmate de datum dichterbij komt.

De datum van de conferentie blijft hetzelfde, maar wordt verkort tot twee dagen: 4-5 juli 2020. We planden een uitgebreide vraag- en antwoordsessie na elk gesprek en veel vrije ruimtes voor discussies. Zodat de OpenStreetMap-gemeenschap samen een geweldig weekend kan hebben.

De stuurgroep van de kaartwerkgroep

Engelse blogpost door Christine Karch, vertaling door Georges Kuster

De State of the Map conferentie is de jaarlijkse, internationale conferentie van OpenStreetMap, georganiseerd door de OpenStreetMap Foundation. De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in het Verenigd Koninkrijk ter ondersteuning van het OpenStreetMap-project. Het heeft als doel het bevorderen van de groei, ontwikkeling en distributie van gratis georuimtelijke gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project en u kan het ondersteunen door lid te worden. Het State of the Map Organisatie Commitee is een van onze vrijwilligerswerkgroepen.

OpenStreetMap is opgericht in 2004 en is een internationaal project om een gratis wereldkaart te maken. Hiervoor verzamelen wij, duizenden vrijwilligers, gegevens over wegen, spoorwegen, rivieren, bossen, gebouwen en nog veel meer wereldwijd. Onze kaartgegevens kunnen door iedereen gratis worden gedownload en voor elk doel worden gebruikt – inclusief commercieel gebruik. Het is mogelijk om uw eigen kaarten te maken die bepaalde kenmerken benadrukken, om routes te berekenen enz. OpenStreetMap wordt steeds vaker gebruikt wanneer men kaarten nodig heeft die zeer snel of gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt.

Deel uw mening over de sterke en zwakke punten van OSM en de kansen en bedreigingen waarmee OSM wordt geconfronteerd!

Allan Mustard, de nieuwe voorzitter van het OSMF-bestuur vraagt de leden van de OSM-gemeenschap om hun mening te delen over de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor OSM. Sterke en zwakke punten verwijzen naar interne facetten van OSM waarover wij, de gemeenschap, controle hebben. Kansen en bedreigingen zijn externe invloeden waarmee we kunnen en in sommige gevallen moeten omgaan.

Deel uw mening op deze pagina:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_SWOT
(je hebt een OSM wiki-account nodig registreer hier)

Allan schrijft:
One usual practice in SWOT analysis is “brainstorming”. There are two rules of brainstorming. First, no idea is bad. All ideas are good and may be added to the list. We are in that phase, so no matter how crazy or unusual your idea may be, if you believe it is a genuine SWOT, put it down. We will sort out the good from the less good later. Second, no ad hominem (i.e., personal) attacks. If somebody puts something on this page that you don’t like, express your opinion politely later on.

” Een gebruikelijke praktijk in SWOT-analyse is “brainstormen”. Er zijn twee brainstormregels.
Ten eerste: er is geen idee slecht. Alle ideeën zijn goed en kunnen aan de lijst worden toegevoegd. We zitten in die fase, dus hoe gek of ongebruikelijk je idee ook is, als je denkt dat het een echte SWOT is, geef het aan. We zullen het goede van het minder goede later uitzoeken.
Ten tweede, geen ad hominem (d.w.z. persoonlijke) aanvallen. Als iemand op deze pagina iets plaatst dat u niet bevalt, maak uw mening dan later beleefd kenbaar .”

Je bent van harte welkom om de beginpagina in andere talen te vertalen en toe te voegen aan de OSM-wiki. Als u niet weet hoe, stuur ons dan een e-mail naar communication@osmfoundation.org

Referentiematerialen over dit type analyse staan op de wikipagina.
wikipagina. Discussie over de analyse kan plaatsvinden op de OSM wiki en de OSM dagboeken.

Bedankt voor Uw deelname:)

OSM Communicatie Werkgroep

Wil je deze en andere blogposts vertalen in jouw taal ..? Stuur ons een e-mail naar  communication@osmfoundation.org  met onderwerp: “Helpen met vertalingen in [uw taal]”

De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in het VK om het OpenStreetMap-project te ondersteunen. Het is gericht op het stimuleren van de groei, ontwikkeling en distributie van gratis geospatiale gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project, wordt financieel ondersteund door lidmaatschapsgelden en donaties en organiseert de jaarlijkse, internationale State of the Map-conferentie. Het heeft geen fulltime werknemers en ondersteunt het OpenStreetMap-project door het werk van onze vrijwilligerswerkgroepen. A.u.b., overweeg om lid te worden.


OpenStreetMap werd opgericht in 2004 en is een internationaal project om een gratis wereldkaart te maken. Daartoe verzamelen wij, – duizenden vrijwilligers -, gegevens over wegen, spoorwegen, rivieren, bossen, gebouwen en nog veel meer wereldwijd. Onze kaartgegevens kunnen door iedereen gratis worden gedownload en voor elk doel worden gebruikt, inclusief commercieel gebruik. Het is mogelijk om uw eigen kaarten te produceren die bepaalde functies markeren, om routes te berekenen enz. OpenStreetMap wordt steeds vaker gebruikt wanneer men kaarten nodig heeft die zeer snel of gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt.

Aanvraag voor “State of the Map 2020” -beurzen zijn vanaf nu mogelijk!

State of the Map 2020 logo by Ed Nicolai, CC-BY-SA 4.0

“State of the Map” is het jaarlijkse evenement voor alle mappers en OpenStreetMap-gebruikers. We nodigen alle liefhebbers van OSM uit, – of u nu een hobby-mapper, een wetenschappelijk onderzoeker, een humanitair persoon, een NGO of een overheidsinstantie, een klein bedrijf of een wereldwijd bedrijf bent -, om ons in Kaapstad te vervoegen, van 3 tot 5 juli 2020, om onze ervaringen en ideeën te delen, om het OSM-ecosysteem vooruit te helpen.

We willen het voor zoveel mogelijk van jullie mogelijk maken om deel te nemen aan “State of the Map 2020”. We zijn blij om aan te kondigen dat we financiële steun kunnen bieden, dit dankzij de vrijgevigheid van onze sponsors. Dit jaar bieden we enerzijds nieuwe reissubsidies aan om een deel van de reiskosten te vergoeden, anderzijds blijft ons vorige programma dat alle kosten volledig dekt met een volledige beurs.

Als u geselecteerd wordt, nodigen we u uit en verwachten we dat U actief deelneemt aan “State of the Map 2020”. Dat kan zijn onder de vorm van een lezing, als deze wordt geselecteerd door de programmacommissie, of in de vorm van een korte bespreking. Dit laatste is voorbehouden aan wetenschappers. Er zijn ook andere manieren om deel te nemen aan de activiteiten van de conferentie terwijl u aanwezig bent.

Vraag nu ondersteuning aan om ons in Kaapstad te vervoegen bij “State of the Map 2020”!

Uiterste datum: 15 februari 2020


Elk jaar ontvangen we meer beursaanvragen dan we kunnen ondersteunen. Om ons te helpen de fondsen het best toe te wijzen, geeft u de minimale soorten ondersteuning aan die u nodig hebt om aanwezig te zijn. Als u een reisbeurs aanvraagt, vertel ons dan het bedrag dat u nodig heeft om een deel van uw reis te dekken wat het verschil in het bijwonen of niet.

Lees ons privacybeleid privacybeleid over hoe we omgaan met de informatie in uw applicatie.

Some of the SotM 2019 scholars. Photo by OSM CWG, CC-BY-SA 3.0.
OSM logo by Ken Vermette, CC-BY-SA 3.0, trademarks apply.

Hier zijn enkele tips om u te helpen uw aanvraag te voltooien. Je kunt ook het bericht van Gregory’s post Gregory bekijken over hoe we wetenschappers hebben geselecteerd in 2017.

 • Selecteer het minimale beursniveau dat je nodig hebt. Dit zal ons helpen om optimaal gebruik te maken van beperkte fondsen en meer wetenschappers in staat te stellen lid te worden.
 • Zorg ervoor dat u duidelijk uw visum- en reisvereisten vermeldt, evenals mogelijke andere financieringsbronnen.
 • Beantwoord de vraag “Beschrijf uw betrokkenheid bij OSM en hoe het bijwonen van “State of the Map”, uw lokale mapping community en het bredere OpenStreetMap-project ten goede zal komen”, dit in maximaal 1500 tekens. Houd zinnen kort. Focus op de voordelen voor u en voor OpenStreetMap .
 • We willen horen over uw bijdragen aan OpenStreetMap, uw project of uw groep. We willen geen account van het werk van een groep, maar uw individuele aandeel daarin. Probeer “Ik” niet “wij” te gebruiken.
 • U kunt links naar uw OpenStreetMap-profiel, een lokale groep die u uitvoert of software die u hebt gemaakt, toevoegen. Als uw schriftelijke antwoord voldoende is om in onze shortlist te komen, kunnen we deze aanvullende details bekijken.
 • Welke onderwerpen of inzichten brengt u naar SotM die anders zouden ontbreken?
 • Wat ben je van plan te bereiken door naar de SotM te komen?
 • Wat plan je, wat ga je doen als je na SotM thuiskomt?
 • Meld je je aan om SOTM te organiseren?

We raden alle aanvragers aan om nu reeds een reispas te hebben die tot 30 dagen na vertrek uit Zuid-Afrika geldig is en 6 maanden voor binnenkomst in Zuid-Afrika.

Beoordelings- en evaluatieproces

Beurzen herzien

Je kunt hier meer lezen over het beurzenbeoordelingsproces voor 2019. Voor SotM 2020 hebben we opnieuw communityleden gevraagd om deel te nemen aan het beoordelingsproces. We zullen de samenstelling van het beoordelingsteam in de komende weken afronden.

Hier is een lijst met elementen waarmee we rekening zullen houden bij het beoordelen van de toepassingen:

 • Maakt de aanvrager deel uit van een ondervertegenwoordigde minderheidsgroep?
 • Is hij of zij afkomstig uit een ondervertegenwoordigde gebied?
 • Draagt hij of zij substantieel bij aan OSM? (Niet alleen OpenStreetMap-bewerkingen, maar ook bijgedragen aan wiki en documentatie, trainers, ontwikkelaars).
 • Heeft hij of zij zich eerder aangemeld en geen studiebeurs gekregen?
 • Heeft hij of zij een uniek verhaal of ervaring om te delen?
 • Is hij of zij in staat om hun SotM-ervaring met een grotere groep te delen?
 • Zal zijn of haar aanwezigheid de lokale gemeenschap op de een of andere manier ten goede komen?
 • Hoe moeilijk zal de visumaanvraag zijn?
 • Welk voordeel zal de deelname aan State of the Map hebben voor OpenStreetMap
 • Zal de deelnemer zich nadien inzetten voor het organiseren van toekomstige OpenStreetMap-evenementen?

SotM 2020 beursteam

Geïnteresseerd om te helpen in de SotM werkgrep.? We kijken uit naar je.

De State of the Map State of the Map-conferentie is de jaarlijkse, internationale conferentie van OpenStreetMap, georganiseerd door de OpenStreetMap Foundation . De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in het VK om het OpenStreetMap-project te ondersteunen. Het is gericht op het stimuleren van de groei, ontwikkeling en distributie van gratis geospatiale gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project en u kunt dit ondersteunen door lid te worden. De status van het kaartorganiserend comité is een van onze vrijwilligerswerkgroepen. The State of the Map Organising Committee is een van onze vrijwilligers groepen.

OpenStreetMap werd opgericht in 2004 en is een internationaal project om een gratis wereldkaart te maken. Daartoe verzamelen wij, – duizenden vrijwilligers -, gegevens over wegen, spoorwegen, rivieren, bossen, gebouwen en nog veel meer wereldwijd. Onze kaartgegevens kunnen door iedereen gratis worden gedownload en voor elk doel worden gebruikt, inclusief commercieel gebruik. Het is mogelijk om uw eigen kaarten te produceren die bepaalde functies markeren, om routes te berekenen enz. OpenStreetMap wordt steeds vaker gebruikt wanneer men kaarten nodig heeft die zeer snel of gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt.

Gemakkelijker lid worden van de OpenStreetMap Foundation

Om lid te worden van OpenStreetMap Foundation wordt steeds een contributie gevraagd (£ 15 per jaar, die u kan betalen via PayPal of overschrijving). Als u echter bij het OpenStreetMap-project betrokken bent en deze lidmaatschapskost niet kan betalen, kunnen wij U dit kwijtschelden. Sommige OSMers wonen in een land onder economische sanctie / embargo (en dus zonder PayPal). Anderen zijn in landen waar de overschrijvingskosten de kosten van lidmaatschap overschrijden. Nog anderen leven onder omstandigheden waarin deze vergoeding alleen al een aanzienlijke persoonlijke financiële last zou vormen. Een van de belangrijkste redenen voor het Membership Fee Waiver (het vrijstellen van het lidmaatschap geld) -programma streeft ernaar om de groep mappers representatiever te zijn over de hele wereld.

Om dit aan te pakken, is het Fee Waiver Program opgezet, om, voor degenen die in aanmerking komen, kosteloos een geassocieerd lidmaatschap van de Foundation te verlenen Deze vrijstelling van lidmaatschapsgeld is wel afhankelijk afhankelijk van een jaarlijkse verlenging.

Enkele redenen om lid te worden van de OSMF

Als lid van de Stichting krijgt U een stem bij het bepalen van de toekomstige richting van het project door

 • deel te nemen aan de discussies tussen leden
 • te stemmen bij de jaarlijkse OSM Foundation-verkiezingen voor het bestuur dat het project stuurt.

Zonder lid te zijn kunt u OpenStreetMap nog steeds bewerken door een gratis account aan te maken op https://www.openstreetmap.org en de Stichting te helpen door lid te worden van een van de werkgroepen.

Verkiesbaarheid

Momenteel komt u in aanmerking voor het aanvragen van een vrijstelling van lidmaatschapsgeld als:

 • U een actieve mapper bent en komt uit een land dat geen geschikte overboekingsysteem heeft.
 • U een actieve mapper, en het betalen van de contributie een onredelijke last voor u betekent vanwege financiële moeilijkheden.

Houd er rekening mee dat er mogelijk wijzigingen zijn na de jaarlijkse algemene vergadering van 2019.

Talen

U kan een aanvraag indienen in een andere taal dan het Engels.

Waar meer informatie te vinden

Lees de Fee Waiver-handleiding (lidgeld-vrijstellingshandleiding) (EN) op de OSM-wiki voor meer informatie over het invullen van de formulieren, de procedure en de links naar de formulieren.

Hoe helpen, hoe actief deelnemen

Als u meer mensen uit uw gemeenschap wilt helpen lid te worden van de Stichting, kan u:

Dank u.

Werkgroep lidmaatschap

Het vergoedingsvrijstellingsprogramma is ontwikkeld onder leiding van het bestuur door de vrijwilligers van de Membership Working Group, met name dankzij Joost Schouppe, Michael Spreng en Steve Friedl die het reguliere werk met de griffier-secretaris hebben voortgezet.


Wil je deze en andere blogposts vertalen in jouw taal, stuur een e-mail naar communication@osmfoundation.org met onderwerp: Helpen met vertalingen in [uw taal]

De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in het VK om het OpenStreetMap-project te ondersteunen. Het is gericht op het stimuleren van de groei, ontwikkeling en distributie van gratis geospatiale gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project, wordt financieel ondersteund door lidmaatschapsgelden en donaties en organiseert de jaarlijkse, internationale State of the Map-conferentie. Het heeft geen fulltime werknemers en ondersteunt het OpenStreetMap-project door het werk van onze vrijwilligerswerkgroepen. A.u.b., overweeg om lid te worden.

Oproep voor hulp bij vertaling van blogberichten en enquêtes

Wilt u berichten op blog.openstreetmap.org vertalen? Of enquêtes van de OpenStreetMap Foundation OpenStreetMap stichting in uw taal bekijken?
Dit is een oproep aan leden van de gemeenschap die in het verleden hebben geholpen met vertalingen of die nu willen helpen.

 • Je kan zoveel oude of nieuwe blogposts vertalen als je wilt, interesse tonen betekent niet dat je elke nieuwe post moet vertalen.
 • We willen mensen aanmoedigen om samen te werken! Als meer dan één persoon een vertaling kan maken, zouden we het geweldig vinden als u samenwerkt.

Blog post vertalingen

We willen de officiële blog op blog.openstreetmap.org beschikbaar maken in meer talen, en voor sommige van de bestaande talen moeten we de vertalingen van recente blogposts nog uitvoeren. Deze zijn eenvoudig en we zullen u helpen bij uw eerste vertaalstappen.

Extra hulp nodig voor vertalingen van enquêtes

Voor enquêtes hebben we zowel hulp nodig bij het vertalen van de vragen als bij het vertalen van de antwoorden. Om die reden zouden we heel blij zijn als lokale gemeenschappen zouden besluiten om kleine groepen te vormen die ons vrijwillig willen helpen. Houd er rekening mee dat iedereen die helpt met enquêtes toegang heeft tot informatie die mensen mogelijk privé willen houden. Daarom zal u een geheimhoudingsovereenkomst moet ondertekenen. Dat kan je doen via volgende link: overeenkomst van geheimhouding.

De OpenStreetMap Foundation zal 2-3 keer per jaar enquêtes opzetten. De volgende is gepland net voor de State of the Map 2019-conferentie en de vertaling van vragen begint deze week.

Volgende stap

Wil je helpen?
Stuur ons een e-mail naar communication@osmfoundation.org 
met als onderwerp: Helpen met vertalingen in [jouw taal]
en geef aan of u wilt helpen met vertalingen van blogposts, enquêtes of beide.

Dank je!

Werkgroep communicatie

De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in het VK om het OpenStreetMap-project te ondersteunen. Het is gericht op het stimuleren van de groei, ontwikkeling en gratis distributie van geospatiale gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project, wordt financieel ondersteund door lidmaatschapskosten en giften, en organiseert de jaarlijkse, internationale conferentie State of the Map. Het heeft geen fulltime werknemers en ondersteunt het OpenStreetMap-project door het werk van vrijwilliger Werkgroepen. Overweeg om lid te worden en lees over ons programma vrijstelling van onkosten.