Category Archives: Bez kategorii

W dążeniu do rozwiązania kontrowersji związanych z iD

Zarząd Fundacji OpenStreetMap dąży do rozwiązania kontrowersji, które okresowo pojawiały się wokół aktualizacji i ulepszeń edytora iD. Niniejsza prośba o komentarz ma doprowadzić do ustanowienia struktur społeczności, które nie będą odpowiadały przed Zarządem ani podlegać żadnym jego wpływom – zgodnie z filozofią, według której Zarząd wspiera OSM, lecz nie wskazuje nikomu co oraz jak należy mapować. Prosimy o wysyłanie komentarzy poprzez listę mailingową OSM-talk (zasubskrybuj listę OSM-talk tutaj) lub, jeżeli jesteś członkiem Fundacji, poprzez listę mailingową OSMF-talk (zasubskrybuj listę OSMF-talk tutaj).

Propozycje i rekomendacje Fundacji OSM dotyczące zarządzania projektem iD

iD to łatwy w obsłudze i przyjazny, domyślny edytor OpenStreetMap dla przeglądarek – oprogramowanie kluczowo ważne dla całego projektu. Przy jego rozwoju wkładane jest wiele pasji, co czasem wydaje się stanowić problem.

Zarząd Fundacji OSM zwołał niedawno małe spotkanie w celu omówienia sposobów na poprawę środowiska, w którym rozwija się iD. Chociaż w jego trakcie zdarzały się sytuacje, w których mniejsze lub większe decyzje dotyczące iD powodowały konflikt, to dyskusje dotyczące rozwoju programu były w znacznej większości konstruktywne i niepolaryzujące. Zebranie skupiało się na obszarach, wokół których powstaje najwięcej problemów (najczęściej, choć nie zawsze, dotyczących tagowania) oraz na sposobach na wyrażanie konstruktywnej krytyki, prowadzącej do rozwiązania konfliktowych kwestii bez ich przeradzania się w spory szkodliwe dla projektu.

Mówiąc wprost: osoby zajmujące się utrzymaniem iD potrzebują przestrzeni, w której będą w stanie wydajnie pracować; osoby dające wkład do projektu, użytkownicy i inni zainteresowani muszą być wysłuchiwani; proces decyzyjny musi być zrozumiały i respektowany; konflikty potrzebują sposobu na eskalację i rozstrzygnięcie.

Nie ma żadnego technicznego sposobu na rozwiązanie takiej sytuacji. To, czego potrzeba, to odpowiedni proces i organizacja. W tym celu poniżej znajduje się kilka propozycji i rekomendacji ze strony Zarządu Fundacji OSM. Przekazujemy je zespołowi projektu iD w celu rozważenia ich wsparcia i wdrożenia. Mamy nadzieję, że zespół projektu iD uzna nasze sugestie za pomocne i będzie chętny do odbycia dyskusji, podczas której ocenimy, które rozwiązania mogą zadziałać.

Fundacja OSM ustanowi proces składania odwołań

Fundacja OSM poważnie rozważa stworzenie lub wskazanie organu do rozstrzygania różnego rodzaju konfliktów w sprawach technicznych, który byłby w stanie korzystać z wiedzy specjalistycznej w celu doraźnego (ad hoc) określenia najlepszej ścieżki rozwoju dla społeczności. Projekty oprogramowania mogłyby zdecydować się na skorzystanie z procesu odwoławczego – korzystanie z niego nie byłoby wymagane. Taki proces odwoławczy mógłby obejmować arbitralne rozwiązanie sporu między różnymi stronami/projektami oraz pomoc w osiągnięciu porozumienia; mógłby również wiązać się z podejmowaniem lub unieważnianiem decyzji. Mechanizm ten jest wciąż na etapie wczesnej dyskusji i nie został do końca zdefiniowany.

Konflikty, których nie udało się rozwiązać bezpośrednio wewnątrz społeczności projektu iD z udziałem jego opiekunów i zainteresowanych stron, mogłyby być kierowane do rozpatrzenia na drodze takiego procesu odwoławczego.

Rola tego organu z pewnością nie polegałaby na zmuszaniu programistów do dodawania konkretnych funkcji. Jednak w przypadku zgłoszenia konfliktu do rozpatrzenia, organ miałby możliwość weryfikacji, czy nowo dodane funkcje (takie jak szablony, zasady weryfikacji czy implementacja zewnętrznych usług) są zgodne z warunkami osiągniętego porozumienia.

Jeżeli takie rozwiązanie jest potencjalnie przydatne na obecnym etapie, Fundacja OSM kieruje prośbę do iD o rozpowszechnienie informacji i podzielenie się oczekiwaniami tak, aby nowa procedura mogła być jak najbardziej efektywna.

Fundacja OSM będzie wspierać rozwój lepszych systemów wspomagających dobór odpowiedniego tagu; iD udokumentuje obecny sposób podejmowania decyzji oraz wyodrębni obawy

Jedynym sposobem na wybranie „poprawnych” tagów jest złożona ocena różnych źródeł dokumentacji OSM – wiki, lista mailingowa Tagging, taginfo. Pozostawia to narzędzia do edycji i wykorzystywania danych w pozycji, w której muszą decydować, które tagi są lub nie są odpowiednie do użycia w OpenStreetMap. Kiedy taka sytuacja prowadzi do konfliktu, w najlepszym przypadku jest źródłem niepotrzebnego zamieszania; w najgorszym przypadku może skutkować zablokowaniem dalszego rozwoju. W tym celu Fundacja OSM zachęca do opracowywania lepszej dokumentacji oraz metod podejmowania decyzji i doboru odpowiednich tagów. W razie potrzeby Fundacja jest przygotowana do wsparcia takich działań przy pomocy infrastruktury lub innych form pomocy. Rozwój tego rodzaju systemów zapewniłby większą przejrzystość dla twórców narzędzi. Jeżeli działania podjęte w związku z szablonami iD zostałyby zakwestionowane, konflikt mógłby zostać przekazany do rozpatrzenia z wykorzystaniem procesu opisanego wyżej.

W czasie, gdy prace nad systemami wspomagającymi tagowanie będą w trakcie, po stronie projektu iD rekomendujemy sporządzenie opisu obecnego podejścia do decyzji dotyczących tagowania w pliku CONTRIBUTING.md. Oczywistym jest, że iD stara się unikać podejmowania decyzji na temat tego, które tagi są odpowiednie dla OpenStreetMap; zamiast tego celem iD jest reprezentowanie w szablonach powszechnie uznanego stanowiska na temat tagów. „Powszechnie uznane” to w tym momencie określenie bardzo subiektywne, przy czym projekt iD zdecydowanie wspiera (tak przynajmniej się nam wydaje – powiadomcie nas, jeżeli jest inaczej) działania OSM mające na celu wprowadzenie większej przejrzystości do sposobu, w jaki powstają tagi.

Prośby o nowe szablony mogą być zgłaszane przy użyciu problemów (issue), próśb o połączenie (pull request, PR) oraz w dyskusjach pod problemami/PRami. Opiekun projektu iD zastrzega sobie prawo do włączania lub wyłączania niektórych tagów/szablonów ze względów technicznych lub użytkowych. Celem jest jednak uniknięcie tworzenia tagów i wykorzystywania ich ogólnych zalet do podejmowania decyzji. Jeżeli proponowany szablon obejmuje tag, wobec którego istnieje porozumienie (na podstawie oceny źródłowej dokumentacji) i jednocześnie utworzenie szablonu spełni potrzeby innych użytkowników – zostanie on zaakceptowany. Jeżeli nie ma jasnego porozumienia, szablon (reguła weryfikacji, itp.) nie zostanie zaakceptowany.

Ustanowienie kwartalnych spotkań organizacyjnych, publikowanie terminów i notatek z codwutygodniowych synchronizacji

Fundacja OSM rekomenduje iD wprowadzenie (mniej więcej) cokwartalnych wideospotkań z osobami aktywnie udzielającymi się w projekcie. Takie spotkania byłyby okazją do wyjścia z rutyny codziennej pracy nad iD i określenia, czy prace idą po właściwej drodze. W planie spotkania byłoby podsumowanie działań dokonanych w ciągu ostatniego kwartału, dyskusja o aktualnych wymaganiach i najważniejszych potrzebach, oraz określenie planów na nadchodzący kwartał i dalsze miesiące. Dodatkowo, jeżeli pewne decyzje lub tematy okazały się być trudne lub zaczęły powodować konflikty, byłby to czas na bezpośrednią dyskusję. Z każdego spotkania byłyby sporządzane notatki, później udostępniane publicznie.

Obecnie iD przeprowadza także codwutygodniową synchronizację – fakt ten jednak nie jest powszechnie znany. iD może zwiększyć ogólną świadomość na temat codwutygodniowej synchronizacji, ogłaszając ją na dodatkowych kanałach, takich jak https://ideditor.blog/, oraz dopilnowując, by notatki z synchronizacji były widoczne i łatwo dostępne.

iD może poprawić przejrzystość podejmowania decyzji i komunikacji

Rekomendujemy, aby w pliku CONTRIBUTING.md opiekunowie iD dodali nową sekcję opisującą proces podejmowania decyzji wewnątrz projektu. Niektóre z przedstawionych tu kwestii wymagają wprowadzenia w życie innych rekomendacji. Nowa sekcja zawierałaby wyjaśnienie poniższych zagadnień:

 • Istnieje wiele miejsc, w których można dyskutować oraz wyrażać własną opinię na temat rozwoju iD: problemy i PRy na GitHubie, comiesięczne synchronizacje, kwartalne spotkania organizacyjne, komentarze pod ogłoszeniami na https://ideditor.blog/.
 • Twórcy iD dokładają starań, by zachować jak największą elastyczność i transparentność. Domyślnie zakłada się, że opiekunowie projektu iD określają kolejność i terminy wprowadzania poprawek, zmian i ulepszeń w celu optymalizacji pracy nad kwestiami technicznymi.
 • Osoby zaangażowane w projekt zaprasza się do „testów akceptacyjnych”, podczas których przez określony czas przyjmowane i rozpatrywane są informacje zwrotne na temat przyszłych wersji.
 • Ostateczna decyzja o akceptacji PRów należy do Quincy Morgan, opiekuna projektu iD.
 • W przypadku zaistnienia sporu wokół decyzji, zostanie ona omówiona podczas kwartalnego spotkania organizacyjnego i/lub zgłoszona do rozpatrzenia przez Fundację OSM na drodze procesu odwoławczego.

Ponadto rekomendujemy opublikowanie przez iD harmonogramu prac oraz regularne aktualizowanie statusu działań nad przyszłymi głównymi wydaniami edytora. Plany wydania iD3 ostatnio były ogłaszane podczas State of the Map US. Od tego czasu podejście uległo zmianie – większa uwaga jest poświęcana aktualizacji interfejsu użytkownika oraz bardziej regularnym działaniom zwiększającym modularność. Dobrze byłoby mieć jasne wyobrażenie na temat obecnego stanu rzeczy, w jaką stronę zmierza projekt (na tyle, na ile można to teraz określić) oraz, w szczególności, w których obszarach najbardziej potrzebne jest wsparcie – tak, aby ta ważna inicjatywa zyskała trochę rozpędu.

Utworzenie dokumentacji na temat egzekwowania Kodeksu Postępowania

Projekt iD posiada własny Kodeks Postępowania, lecz brakuje w nim opisu metod zgłaszania szkodliwych incydentów wewnątrz środowiska programistycznego iD oraz sposobu rozpatrywania tych zgłoszeń. Początkowo zastrzeżenia do Kodeksu Postępowania były zgłaszane publicznie poprzez utworzenie problemu na GitHubie, jednak później opiekunowie zaczęli kierować osoby z zastrzeżeniami do zamkniętego komitetu OSMUS. Jasność co do procesu rozpatrywania uwag jest równie ważna (jeżeli nie bardziej), co do metody ich zgłaszania – jest to warunek konieczny, aby Kodeks Postępowania był pomocny w prowadzeniu projektu. Jeżeli proces ten nie jest dobrze zdefiniowany, należy go przemyśleć, na przykład podczas kwartalnego spotkania organizacyjnego. Naszą rekomendacją jest dodanie odpowiedniej sekcji dotyczącej egzekwowania Kodeksu Postępowania.

Allan Mustard
Przewodniczący w Zarządzie Fundacji OpenStreetMap

Tłumaczenie: Mateusz Bartczak.

Fundacja OpenStreetMap jest organizacją non-profit, utworzoną w celu wsparcia projektu OpenStreetMap. Jest dedykowana wspieraniu wzrostu, rozwoju i dystrybucji darmowych danych geoprzestrzennych, z których każdy może korzystać i je udostępniać. Fundacja OpenStreetMap jest właścicielem i zajmuje się utrzymaniem infrastruktury projektu OpenStreetMap. Fundacja jest wspierana finansowo przez składki członkowskie i darowizny oraz organizuje coroczną, międzynarodową konferencję State of the Map. Fundacja nie zatrudnia żadnych pełnoetatowych pracowników oraz wspiera projekt OpenStreetMap poprzez pracę grup roboczych, w których skład wchodzą wolontariusze. Jeżeli chciałbyś zostać członkiem fundacji, więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

OpenStreetMap została utworzona w 2004 roku i jest międzynarodowym projektem mającym na celu stworzenie darmowej mapy świata. W tym celu my, tysiące wolontariuszy, zbieramy dane o drogach, liniach kolejowych, rzekach, lasach, budynkach i wielu innych obiektach na świecie. Uzyskane przez nas dane mapy mogą być pobierane za darmo przez każdego i wykorzystywane do dowolnych celów – także komercyjnych. Możliwe jest tworzenie własnych map, które wyróżniają niektóre funkcje, służą do wyznaczania tras, itp. OpenStreetMap jest coraz częściej wykorzystywana, gdy potrzeba mapy, którą można bardzo szybko i łatwo aktualizować.

Wspólny komunikat prasowy OSMF i GraphHopper: GraphHopper Routing Engine 1.0 już dostępny

Zastrzeżenie: Niniejszy wspólny komunikat GraphHopper i Fundacji OpenStreetMap jest wynikiem Złotego Członkostwa Korporacyjnego firmy GraphHopper GmbH. Jeżeli chciałbyś, aby Twoja firma lub organizacja zyskała Członkostwo Korporacyjne w Fundacji OSM, możesz zgłosić ją pod tym adresem: https://join.osmfoundation.org/corporate-membership/.

25 maja ogłoszono wydanie wersji 1.0 silnika do wyznaczania tras GraphHopper. Pierwsza wersja silnika o numerze 0.1 została wydana w 2013 roku. Od tego czasu silnik stał się dojrzałym rozwiązaniem, zintegrowanym z openstreetmap.org już od końca 2014 roku. Dziś korzystają z niego tysiące firm na całym świecie.

Nowa wersja zawiera sprawnie działającą funkcję do wyznaczania tras alternatywnych, a także nowy, konfigurowalny schemat wyznaczania tras, który pozwala użytkownikom na modyfikację sposobu obliczania drogi bez żadnych umiejętności programowania.

Nowa funkcja w GraphHopper Routing Engine: szybkie wyznaczanie tras alternatywnych.
Konfigurowalne wyznaczanie trasy: na pokazanym przykładzie preferencje algorytmu w trybie rowerowym zostały zablokowane tak, aby w pierwszej kolejności wybierane były jedynie oficjalne drogi rowerowe – mimo tego, że wymusza to duży objazd. Innym przykładem zastosowania byłoby obliczanie trasy dla roweru cargo – w takiej sytuacji należałoby wziąć pod uwagę takie parametry, jak na przykład szerokość drogi.

Zapraszamy do lektury pełnego wpisu na stronie graphhopper.com, w którym opisaliśmy więcej szczegółów oraz zamieściliśmy demonstrację nowych funkcji.

Jednym z kluczowych graczy w społeczności GraphHopper jest GraphHopper GmbH. Misją GraphHopper GmbH jest tworzenie nowatorskiego zestawu oprogramowania do wyznaczania tras, opartego jednocześnie w jak największym stopniu na oprogramowaniu open source oraz otwartych zbiorach danych, takich jak OpenStreetMap. GraphHopper GmbH wspomaga projekt OpenStreetMap poprzez sponsorowanie usługi obliczania tras na openstreetmap.org, używanie i ulepszanie naszych danych, oraz poprzez rozpowszechnianie wieści o naszym projekcie. Od 2018 roku GraphHopper GmbH jest również Złotym Członkiem Korporacyjnym Fundacji OSM.

Czym jest GraphHopper?
GraphHopper Routing Engine to projekt oprogramowania open source rozpoczęty w 2012 roku. GraphHopper GmbH to firma założona w Niemczech w 2016 roku w celu wspierania spokrewnionych projektów open source, takich jak GraphHopper Routing Engine czy jsprit.

Integracja GraphHopper oraz OSRM w oknie wyznaczania trasy na www.openstreetmap.org.

Czym jest OpenStreetMap?
OpenStreetMap została założona w 2004 roku. To międzynarodowy projekt, którego założeniem jest utworzenie darmowej mapy świata. W tym celu my, tysiące wolontariuszy, zbieramy dane o drogach, kolei, rzekach, lasach, budynkach i wielu innych obiektach na całym świecie. Dane naszej mapy mogą być pobierane za darmo przez wszystkich i używane do dowolnych celów – także komercyjnych. Możliwe jest także tworzenie własnych map, na przykład wyróżniających pewne jej aspekty, czy umożliwiających wyznaczanie tras. OpenStreetMap jest coraz częściej wykorzystywana, gdy potrzebna jest mapa, którą można bardzo szybko i łatwo aktualizować.

Czym jest Fundacja OpenStreetMap?
Fundacja OpenStreetMap to organizacja non-profit stworzona w celu wspierania projektu OpenStreetMap. Jest dedykowana wspieraniu wzrostu, rozwoju i dystrybucji darmowych danych geoprzestrzennych, które każdy może używać i udostępniać. Fundacja OpenStreetMap jest właścicielem oraz zarządcą infrastruktury projektu OpenStreetMap, jest utrzymywana finansowo ze składek członkowskich i darowizn oraz organizuje coroczną, międzynarodową konferencję State of the Map. Nie zatrudnia żadnych pełnoetatowych pracowników i wspiera projekt OpenStreetMap poprzez pracę Grup Roboczych, w których skład wchodzą wolontariusze. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do rozważenia możliwości zostania członkiem Fundacji.

Tłumaczenie: Mateusz Bartczak.

State of the Map 2020 – Zaproszenie do przesyłania plakatów

Wyślij swój plakat już dziś!

Elementem kultury State of the Map stało się już, że zawsze z przyjemnością wysłuchujemy o tym, co udało się stworzyć z wykorzystaniem danych OpenStreetMap. Jako że motto tegorocznej konferencji to „Sztuka Mapy” („Art of the Map”), z tym większą chęcią nie tylko Cię posłuchamy, ale też obejrzymy Twoją pracę. Dlatego zapraszamy wszystkich do udziału w wystawie plakatów wirtualnej konferencji State of the Map 2020!

Plakat może obrazować jak dobrze zmapowany został Twój region. Możesz pokazać nowy, piękny styl mapy lub nową mapę. Plakat może się też skupiać na projekcie społecznym lub statystykach. Może także objaśniać lub zachęcać ludzi do OpenStreetMap. Najważniejsze dla nas jest, aby projekt był w temacie OSM. Mile widziane będą również akademickie plakaty na temat badań wykonanych z użyciem danych OpenStreetMap.

Potrzebujesz więcej inspiracji? Zachęcamy do przejrzenia plakatów z 2019 roku.

Zasady zgłoszeń

 • Plakat powinien być w rozmiarze A0 (841×1189 mm).
 • Plakat powinien być związany z OpenStreetMap.
 • Projekt plakatu powinien być otwarty, innowacyjny i transparentny (bez kopiowania z innych prac).
 • Plakat musi być Twoją własną pracą (indywidualną, grupową lub w ramach instytucji).
 • Plakat powinien być objęty otwartą licencją (zalecamy CC-BY-SA 3.0 lub póżniejsze, lub CC0 🙂 ).
 • Przyjmujemy maksymalnie dwa zgłoszenia na osobę, grupę lub instytucję.

Jak się zgłosić?

 • Wyślij swój plakat przez OSM Wiki.
 • Maksymalny rozmiar pliku: 30–40 MB.
 • Format: PDF.
 • Wyślij maila na adres sotm@openstreetmap.org z opisem plakatu. Opis może zawierać informacje o kulisach projektu lub dowolne inne, które uważasz za stosowne w kontekście plakatu – wszystko, co chciałbyś przekazać na żywo ludziom oglądającym Twój plakat. Przesłany tekst opublikujemy razem z plakatem na stronie SotM: https://2020.stateofthemap.org/calls/posters/.
 • Prosimy także o załączenie w mailu odnośnika do przesłanego pliku, tak abyśmy wiedzieli, który plakat należy do Ciebie.

Terminy i daty

 • Początek: 10 maja 2020.
 • Ostatni termin: 30 czerwca 2020.

Jako zespół SotM mamy w planach wyselekcjonowanie maksymalnie 20 plakatów, które zostaną opublikowane na naszej stronie oraz innych kanałach SotM na licencji CC-BY-SA 3.0 (lub późniejszych).

Grupa Robocza ds. State of the Map

Tłumaczenie: Mateusz Bartczak.

Czy chcesz przetłumaczyć wpisy na naszym blogu na swój język? Wyślij nam wiadomość na adres communication@osmfoundation.org z tematem „Helping with translations in [your language]”.

Fundacja OpenStreetMap jest organizacją non-profit, utworzoną w celu wsparcia projektu OpenStreetMap. Jest dedykowana wspieraniu wzrostu, rozwoju i dystrybucji darmowych danych geoprzestrzennych, które każdy może używać i udostępniać. Fundacja OpenStreetMap jest właścicielem i zajmuje się utrzymaniem infrastruktury projektu OpenStreetMap. Fundacja jest wspierana finansowo przez składki członkowskie i darowizny oraz organizuje coroczną, międzynarodową konferencję State of the Map. Fundacja nie zatrudnia etatowych pracowników oraz wspiera projekt OpenStreetMap poprzez pracę grup roboczych, w których skład wchodzą wolontariusze. Jeżeli chciałbyś zostać członkiem fundacji, więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

OpenStreetMap została utworzona w 2004 roku i jest międzynarodowym projektem mającym na celu stworzenie darmowej mapy świata. W tym celu my, tysiące wolontariuszy, zbieramy dane o drogach, liniach kolejowych, rzekach, lasach, budynkach i wielu innych obiektach na świecie. Nasze dane mapowe mogą być pobierane za darmo przez każdego i wykorzystywane do dowolnych celów – także komercyjnych. Możliwe jest tworzenie własnych map, które wyróżniają niektóre funkcje, służą do wyznaczania tras, itp. OpenStreetMap jest coraz częściej wykorzystywana, gdy potrzebne są mapy, które można bardzo szybko i łatwo aktualizować.

Ogłaszamy otwarcie okresu składania wniosków o Mikrogranty Fundacji OSM

W 2020 Fundacja OSM po raz pierwszy poprowadzi nowy projekt związany z mikrograntami. Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni dowiemy się od was o pomysłach na śmiałe, kierowane przez społeczność i wpływowe projekty OpenStreetMap, z których wybrane będą mogły skorzystać z dofinansowania o wartości do 5000 euro. Zapraszamy do zgłaszania projektów o szerokiej tematyce – minimalnym wymogiem jest wyraźne powiązanie z OpenStreetMap.

Co to jest mikrogrant? W naszym przypadku oznacza to skromną kwotę środków przyznawanych wnioskodawcom w celu sfinansowania bezpośrednich wydatków projektu. Możecie się zainspirować przeglądając zwycięskie projekty o mikrogranty z 2019 roku przyznane przez Humanitarian OpenStreetMap Team. Trzeba mieć na uwadze, że Fundacja OSM działa w obszarze o wiele szerszym niż sektor humanitarny. Wobec tego przyjmowane są wnioski o dowolnej tematyce, które są związane z OpenStreetMap. W szczególności zachęcamy do rozważań nad podstawowymi wartościami opisanymi w deklaracji misji Fundacji OSM oraz nad tym w jaki sposób projekt wsparty funduszami z mikrograntu może je uwzględniać.

Program Mikrograntów Fundacji OSM skupia się na prostych wnioskach o dofinansowanie, które chcemy rozpatrywać szybko i bezproblemowo. Naszym celem jest uniknięcie skomplikowanego i długiego procesu składania aplikacji i podejmowania decyzji. Oczekujemy krótkich i zwięzłych zgłoszeń – planujemy, aby ogłoszenie zwycięzców odbyło się możliwie jak najszybciej.

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń przez osoby, grupy i organizacje, które posiadają jasne wyobrażenie tego, co chcą osiągnąć. Każdy projekt powinien zostać ukończony w ciągu dwunastu miesięcy od przyznania mikrograntu wiosną tego roku. Wnioski o mikrogrant mogą być zgłaszane przez wszystkich członków Fundacji OSM oraz mogą być spisane w dowolnym języku. Jeżeli nie jesteś jesteś jeszcze członkiem Fundacji, możesz ubiegać się o członkostwo tuż przed złożeniem wniosku o mikrogrant i wciąż być uprawnionym do otrzymania dofinansowania. Pamiętaj także, że istnieje program dla osób szczególnie zaangażowanych w OSM, który może umożliwić Ci dołączenie do Fundacji bez żadnych kosztów.

W świetle trwającego kryzysu zdrowotnego związanego z COVID-19, nie będziemy przyznawać mikrograntów projektom, które wymagają bezpośrednich grupowych spotkań – choć w przyszłych edycjach takie pomysły będą bardzo cenne.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na wiele różnych celów. Możesz potrzebować narzędzi i materiałów do działań związanych z mapowaniem, funduszy na materiały szkoleniowe, wydatków na technikalia do serii wirtualnych mapathonów, nagród w internetowych konkursach programowania, mapowania lub konkursach pisarskich, i wiele innych. Uwolnij swoją kreatywność – niech powyższe przykłady nie będą żadnym ograniczeniem.

Zachęcamy do konsultacji z lokalną społecznością OpenStreetMap podczas planowania wniosku o mikrogrant. Upewnij się także, że w ramach projektu przestrzegasz wytycznych naszej społeczności. W przypadku zaakceptowania wniosku, będziesz odpowiedzialny za raportowanie postępów projektu, podpisanie umowy o dofinansowanie oraz za dopilnowanie, by zasady dotyczące mikrograntów były stale przestrzegane. Szczególnie polecamy, by dofinansowanie projektu zostało wykorzystane tak, by praca wolontariuszy miała szerszy i silniejszy wpływ, niż miałoby to miejsce bez tych środków.

Okres przyjmowania wniosków o mikrogranty rozpocznie się 19 kwietnia 2020 i będzie trwał aż do 10 maja 2020. Aby złożyć wniosek, odwiedź odpowiednią stronę OSM Wiki, a następnie kliknij przycisk „Rozpocznij składanie wniosku”, by przejść do edycji szablonu. Po ukończeniu prześlij wiadomość na adres microgrants@osmfoundation.org. Zachęcamy także do udostępnienia zgłoszonej aplikacji grupie osmf-talk. Jeżeli potrzebujesz pomocy w procesie składania wniosku, prosimy o kontakt z Komitetem ds. Mikrograntów. Jeżeli nie masz wystarczająco dużo czasu na przygotowanie planu oraz wniosku, prosimy rozważyć zgłoszenie go w kolejnej edycji mikrograntów.

Po zakończeniu okresu nadsyłania wniosków, zaprosimy społeczność do zapoznania się z ich pełną listą i przedstawienia własnych opinii na stronie wiki. Spostrzeżenia i uwagi będą także przyjmowane za pośrednictwem adresu microgrants@osmfoundation.org oraz poprzez grupę osmf-talk.

Terminarz:

 • 19 kwietnia: rozpoczęcie okresu przyjmowania wniosków.
 • 10 maja: ostatni dzień na zgłoszenie wniosku (23:59 czasu pacyficznego, USA). 
 • 10 maja–do ustalenia: okres na zgłaszanie uwag od społeczności
 • końcówka maja: ogłoszenie zwycięzców

Po więcej szczegółów (wszystkie zasady i wytyczne), udaj się na stronę OSM wiki. W razie dowolnych pytań, skontaktuj się z nami przez microgrants@osmfoundation.org. To pierwszy raz, gdy Fundacja OSM zdecydowała się ufundować takie działanie. Cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie dowiedzieć się, jakie korzyści przyniesie taka inicjatywa oraz w jaki sposób budować program mikrograntów, który będzie przejrzysty, efektywny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Tworzenie możliwości udostępnienia naszych funduszy całej społeczności to dla nas spory powód do dumy. Mamy nadzieję, że już niedługo, w nadchodzących tygodniach podzielicie się z nami swoimi pomysłami.

Chris Beddow, Przewodniczący Komitetu ds. Mikrograntów OSMF (OSMF Microgrants Committee)

Ten post jest również dostępny w albański angielski francuski hiszpański portugalski, Brazylia

Podziękowania dla nowych sponsorów domen i serwerów cache

Content Delivery Network (CDN) serwerów cache do dystrybucji kafelków.

Grupa Robocza ds. Operacyjnych Fundacji OpenStreetMap pragnie podziękować za wszystkie ostatnie darowizny węzłów do naszej CDN pamięci podręcznej kafelków:

Węzły pamięci podręcznej kafelków pozwalają nam obsługiwać wszystkich użytkowników, odpowiadając na żądania kafelków mapy bliżej użytkownika, dając krótszy czas odpowiedzi, zmniejszając obciążenie serwera renderującego oraz oszczędzając zużycie danych w sieciach między państwami.

Serwery cache dodane w 2019 roku

W 2019 roku, dzięki uprzejmości naszych sponsorów, serwery cache były hostowane w następujących krajach:

Australia

Brazylia

Francja

Niemcy

Nowa Zelandia

Szwecja

Szwajcaria

Ukraina

Stany Zjednoczone


Chiński Smok autorstwa Nyo, domena publiczna

Motyw wewnętrznego nazewnictwa serwerów OpenStreetMap opiera się na fikcyjnych smokach ze średniowiecznych map (hic sunt dracones).

Pełny wykaz serwerów pamięci podręcznej kafelków można przeglądać pod tym linkiem oraz na mapie.

Chciałbyś hostować serwer cache kafelków?

Jeżeli prowadzisz punkt wymiany ruchu internetowego, firmę hostingową lub posiadasz dostęp do miejsca z dobrym połączeniem internetowym i wysoką przepustowością regionalną, możesz zapoznać się z wymaganiami dla węzłów CDN do dystrybucji kafelków. Zapraszamy do hostingu serwerów cache kafelków w różnych miejscach świata – w szczególności poszukujemy takich serwerów w Afryce i w Azji. Jeżeli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami.

Gandi sponsorem naszych domen

Firma Gandi, oprócz hostowania naszego nowego serwera cache kafelków Gackelchen w Bissen w Luksemburgu oraz wspierania OpenStreetMap France (Lokalnego Oddziału Fundacji OSM), od teraz również sponsoruje wiele z naszych domen. Pragniemy podziękować im za bardzo hojne wsparcie.

Grupa Robocza ds. Operacyjnych (Operations Working Group)

Tłumaczenie: Mateusz Bartczak

Czy chcesz przetłumaczyć wpisy na naszym blogu na swój język? Wyślij nam wiadomość na adres communication@osmfoundation.org z tematem „Helping with translations in [your language]”.

Fundacja OpenStreetMap jest organizacją non-profit, utworzoną w celu wsparcia projektu OpenStreetMap. Jest dedykowana wspieraniu wzrostu, rozwoju i dystrybucji darmowych danych geoprzestrzennych, które każdy może używać i udostępniać. Fundacja OpenStreetMap jest właścicielem i zajmuje się utrzymaniem infrastruktury projektu OpenStreetMap. Fundacja jest wspierana finansowo przez składki członkowskie i darowizny oraz organizuje coroczną, międzynarodową konferencję State of the Map. Fundacja nie zatrudnia etatowych pracowników oraz wspiera projekt OpenStreetMap poprzez pracę grup roboczych, w których skład wchodzą wolontariusze. Jeżeli chciałbyś zostać członkiem fundacji, więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

OpenStreetMap została utworzona w 2004 roku i jest międzynarodowym projektem mającym na celu stworzenie darmowej mapy świata. W tym celu my, tysiące wolontariuszy, zbieramy dane o drogach, liniach kolejowych, rzekach, lasach, budynkach i wielu innych obiektach na świecie. Nasze dane mapowe mogą być pobierane za darmo przez każdego i wykorzystywane do dowolnych celów – także komercyjnych. Możliwe jest tworzenie własnych map, które wyróżniają niektóre funkcje, służą do wyznaczania tras, itp. OpenStreetMap jest coraz częściej wykorzystywana, gdy potrzebne są mapy, które można bardzo szybko i łatwo aktualizować.

Prośba o opinię na temat propozycji przyznawania członkostwa w OSMF na podstawie pokaźnego wkładu w projekt

Logo MWG na podstawie oficjalnego logo OSM autorstwa Kena Vermette’a; obowiązuje licencja CC-BY-SA 3.0 oraz znaki towarowe. Postacie autorstwa Pascala Neisa, powielane za zgodą.

W grudniu ubiegłego roku na Corocznym Walnym Zgromadzeniu Fundacji OpenStreetMap przyjęto propozycję przyznawania członkostwa w fundacji wyłącznie na podstawie pokaźnego wkładu w projekt. Propozycja została przyjęta z bardzo wysokim poparciem (91%). Treść przepisu:

Opłata członkowska za członkostwo stowarzyszone [associate membership], która zazwyczaj jest powiązana ze zwykłą opłatą członkowską, może zostać zniesiona, jeżeli osoba ubiegająca się o członkostwo jest w stanie wykazać, że systematycznie wnosiła pokaźny wkład w OpenStreetMap, na przykład poprzez mapowanie.

Grupa Robocza ds. Członkostwa OSMF we współpracy z Zarządem określi, co liczy się jako „pokaźny wkład”.

Podobnie jak w przypadku płatnego członkostwa, członkostwo otrzymane w ramach niniejszego programu zwolnienia z opłaty musi być odnawiane co roku.

Bardzo prosimy o lekturę uzasadnienia niniejszej propozycji, dostępnego pod tym linkiem.

W styczniu Grupa Robocza ds. Członkostwa (Membership Working Group, MWG) omówiła wdrożenie przepisu. Przepraszamy za brak odzewu od tamtego czasu. Teraz otwieramy dyskusję – prosimy o Wasze komentarze oraz opinie w sprawie wprowadzenia nowego sposobu na uzyskanie członkostwa dla osób aktywnie udzielających się w naszym projekcie.

Tak jak opisano w uzasadnieniu wniosku, nie jesteśmy organizacją charytatywną. Chcemy, aby aktywne osoby były członkami OSMF i mogły głosować na rzecz istotnych spraw dotyczących projektu. Opłata członkowska nie powinna stanowić przeszkody.

Nasza propozycja polega na automatycznym przyznaniu członkostwa maperom, którzy wystąpią o członkostwo oraz włożyli wkład w OSM przez co najmniej 42 dni kalendarzowe w ciągu ostatniego roku (365 dni).

Zdajemy sobie sprawę, że mierzenie wkładu przez liczbę dni mapowania nie jest idealne. Potrzebujemy jednak wskaźnika, który jest obiektywny, łatwy w weryfikacji oraz nietrudny do zmierzenia i implementacji.

Dlaczego akurat 42 dni? Jeżeli policzymy w ten sposób wkład członków OSMF, którzy mapują (83%), mniej więcej połowa z nich mapuje więcej niż 42 dni w roku. W takiej sytuacji oczekujemy wkładu, który będzie „nieco ponad normę”.

Rozmawialiśmy także o nadużyciach. Oczywiście możliwy jest scenariusz, w którym ktoś wniesie bardzo mały wkład (na przykład poruszając pojedynczym węzłem przez 60 dni), pozostanie niezauważony i uzyska członkostwo. Lecz to byłoby oszustwo, a po ujawnieniu przez MWG takiego nieznaczącego wkładu członkostwo mogłoby zostać odebrane.

Wkład do projektu inny niż mapowanie

Nie każdy wnosi wkład poprzez mapowanie. Niektórzy bardzo znani członkowie fundacji bardzo rzadko mapują, a mimo tego są bardzo zaangażowani, na przykład poprzez organizowanie konferencji. Takie inne formy wkładu również powinny zostać docenione. Zarząd będzie podejmował okólne decyzje w sprawie tych wniosków.

Podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami

Chcemy usłyszeć Wasze przemyślenia na temat niniejszej propozycji. Możecie:

Komentarze mogą być w dowolnym, dogodnym dla Was języku. Dołożymy wszelkich starań, aby zostały przetłumaczone.

Bardzo prosimy o przesłanie swoich opinii i komentarzy przed 30 kwietnia 2020.

Dziękujemy.

Michael Spreng
Grupa Robocza ds. Członkostwa (Membership Working Group)

Tłumaczenie: Mateusz Bartczak.

Czy chcesz przetłumaczyć wpisy na naszym blogu na swój język? Wyślij nam wiadomość na adres communication@osmfoundation.org z tematem „Helping with translations in [your language]”.

Fundacja OpenStreetMap jest organizacją non-profit, utworzoną w celu wsparcia projektu OpenStreetMap. Jest dedykowana wspieraniu wzrostu, rozwoju i dystrybucji darmowych danych geoprzestrzennych, które każdy może używać i udostępniać. Fundacja OpenStreetMap jest właścicielem i zajmuje się utrzymaniem infrastruktury projektu OpenStreetMap. Fundacja jest wspierana finansowo przez składki członkowskie i darowizny oraz organizuje coroczną, międzynarodową konferencję State of the Map. Fundacja nie zatrudnia etatowych pracowników oraz wspiera projekt OpenStreetMap poprzez pracę grup roboczych, w których skład wchodzą wolontariusze. Jeżeli chciałbyś zostać członkiem fundacji, więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

OpenStreetMap została utworzona w 2004 roku i jest międzynarodowym projektem mającym na celu stworzenie darmowej mapy świata. W tym celu my, tysiące wolontariuszy, zbieramy dane o drogach, liniach kolejowych, rzekach, lasach, budynkach i wielu innych obiektach na świecie. Nasze dane mapowe mogą być pobierane za darmo przez każdego i wykorzystywane do dowolnych celów – także komercyjnych. Możliwe jest tworzenie własnych map, które wyróżniają niektóre funkcje, służą do wyznaczania tras, itp. OpenStreetMap jest coraz częściej wykorzystywana, gdy potrzebne są mapy, które można bardzo szybko i łatwo aktualizować.

Konferencja SotM 2020 odbędzie się w formie wirtualnej

Zdjęcie po lewej autorstwa Manfreda Stocka. Logo State of the Map 2020 autorstwa Eda Nicolai, CC-BY-SA 4.0.

Ze względu na wysokie ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i wszystkie tego konsekwencje, takie jak ograniczenia w podróżowaniu, odwoływanie bezpośrednich spotkań, czy konieczność zachowywania odpowiedniego dystansu między ludźmi, tegoroczna konferencja SotM w klasycznej, „fizycznej” formie nie może się odbyć.

Lokalny zespół, który już do tej pory wykonał wspaniałą pracę przy przygotowaniach do konferencji, zaproponował zmianę jej formy z fizycznej na wirtualną. To nie były jedynie puste słowa: od tamtego czasu zdążyli już uruchomić fajny projekt oprogramowania open-source (https://gitlab.com/billowconf/billowconf), które posłuży do zarządzania tym wydarzeniem! Jeżeli macie pomysł, jak ulepszyć ten program, bez wahania dołączcie do ich zespołu.

Grupa Robocza ds. State of the Map przyjęła zaproponowany plan i zgodziła się na zorganizowanie tegorocznej konferencji SotM w formie internetowej.

Zdajemy sobie sprawę z Waszego rozczarowania, że nie będziecie mogli się ze sobą spotkać w tym roku – my też jesteśmy rozczarowani. Jednak jesteśmy pewni, że po kilku miesiącach utrudnień i życia w oddaleniu od innych wszyscy będziemy podekscytowani na myśl o spotkaniu się za pośrednictwem czatów i wideorozmów. W miarę zbliżania się terminu konferencji podamy więcej szczegółów na temat planowanych rozwiązań technicznych.

Internetowa konferencja odbędzie się w dniach 4–5 lipca 2020 (czas trwania skrócony z trzech do dwóch dni). Zaplanowaliśmy przedłużone sesje pytań i odpowiedzi po każdym wykładzie oraz mnóstwo miejsc do swobodnej dyskusji. Wszystko po to, by społeczność OpenStreetMap mogła spędzić razem wspaniały weekend.

Grupa Robocza ds. State of the Map

Wpis w języku angielskim autorstwa Christine Karch, sprawdził Frederik Kamm.

Tłumaczenie: Mateusz Bartczak.

Jesteś zainteresowany pomocą w Grupie Roboczej ds. SotM? Czekamy na Ciebie.

State of the Map to coroczna, międzynarodowa konferencja OpenStreetMap, organizowana przez Fundację OpenStreetMap. Fundacja OpenStreetMap jest organizacją non-profit, utworzoną w Wielkiej Brytanii w celu wsparcia projektu OpenStreetMap. Jej celem jest wspieranie wzrostu, rozwoju i dystrybucji darmowych danych geoprzestrzennych, które każdy może używać i udostępniać. Fundacja OpenStreetMap jest właścicielem i zajmuje się utrzymaniem infrastruktury projektu OpenStreetMap. Możesz wesprzeć fundację zostając jej członkiem. Komitet Organizacyjny State of the Map to jedna z naszych Grup Roboczych, w której skład wchodzą wolontariusze.

OpenStreetMap została utworzona w 2004 roku i jest międzynarodowym projektem mającym na celu stworzenie darmowej mapy świata. W tym celu my, tysiące wolontariuszy, zbieramy dane o drogach, liniach kolejowych, rzekach, lasach, budynkach i wielu innych obiektach na świecie. Nasze dane mapowe mogą być pobierane za darmo przez każdego i wykorzystywane do dowolnych celów – także komercyjnych. Możliwe jest tworzenie własnych map, które wyróżniają niektóre funkcje, służą do wyznaczania tras, itp. OpenStreetMap jest coraz częściej wykorzystywana, gdy potrzebne są mapy, które można bardzo szybko i łatwo aktualizować.

Czy chcesz przetłumaczyć wpisy na naszym blogu na swój język? Wyślij nam wiadomość na adres communication@osmfoundation.org z tematem „Helping with translations in [your language]”.

Poszukujemy bardziej wyspecjalizowanych warstw do umieszczenia na openstreetmap.org

Warstwy na openstreetmap.org © autorzy OpenStreetMap.
Na górze po lewej: warstwa „Podstawowa” (OpenStreetMap Carto). Na górze po prawej i na dole po lewej: warstwa „Rowerowa” oraz „Transportu publicznego” – kafelki mapy dzięki uprzejmości Andy’ego Allana. Na dole po prawej: warstwa „Humanitarna” – styl kafelków autorstwa Humanitarian OpenStreetMap Team, hostowana przez OpenStreetMap France.

Warstwy na openstreetmap.org

Na openstreetmap.org można przełączać się między różnymi „warstwami” – każda z nich oferuje różne spojrzenie na te same dane mapy. Aktualnie oglądaną warstwę można zmienić po kliknięciu przycisku „Warstwy” (czwarty przycisk od góry na pasku po prawej stronie, podświetlony na obrazku poniżej).

Obecnie dostępne są następujące warstwy:

Każdy z tych widoków jest renderowany (zamieniany z surowych danych na obraz mapy) na różny sposób, choć wszystkie używają oprogramowania Mapnik. Ponieważ działają na oddzielnych serwerach różniących się konfiguracją, warstwy mogą różnić się między sobą aktualnością (na przykład: nie widać niedawno zmapowanych dróg).

Poszukujemy bardziej wyspecjalizowanych warstw

Jesteśmy zainteresowani warstwami z nowymi funkcjonalnościami, które będą wyróżniać różne aspekty OpenStreetMap. Szczególnie atrakcyjne będą dla nas zgłoszenia zawierające warstwy, które:

 • nie bazują na oprogramowaniu Mapnik,
 • są mapami topograficznymi,
 • są stworzone z myślą o podróżowaniu pieszo, lub
 • nie są mapami rastrowymi, a do zgłoszenia dołączono wskazówki dotyczące integracji warstwy z istniejącą stroną.

Żadna ze zgłoszonych warstw nie musi spełniać wszystkich powyższych cech. Jednak są to obszary, których obecnie najbardziej brakuje na stronie.

Kryteria dla warstw

Nowe zaproponowane warstwy do przedstawienia na stronie OSM powinny spełniać reguły określone w polityce nowych warstw.

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany, bardzo prosimy o kontakt pod adresem mailowym zamieszczonym na stronie zawierającej politykę nowych warstw.

Grupa Robocza ds. Operacyjnych (Operations Working Group)

Tłumaczenie: Mateusz Bartczak


Czy chcesz przetłumaczyć wpisy na naszym blogu na swój język? Wyślij nam wiadomość na adres communication@osmfoundation.org z tematem „Helping with translations in [your language]”.

Fundacja OpenStreetMap jest organizacją non-profit, utworzoną w celu wsparcia projektu OpenStreetMap. Jest dedykowana wspieraniu wzrostu, rozwoju i dystrybucji darmowych danych geoprzestrzennych, które każdy może używać i udostępniać. Fundacja OpenStreetMap jest właścicielem i zajmuje się utrzymaniem infrastruktury projektu OpenStreetMap. Fundacja jest wspierana finansowo przez składki członkowskie i darowizny oraz organizuje coroczną, międzynarodową konferencję State of the Map. Fundacja nie zatrudnia etatowych pracowników oraz wspiera projekt OpenStreetMap poprzez pracę grup roboczych, w których skład wchodzą wolontariusze. Jeżeli chciałbyś zostać członkiem fundacji, więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

OpenStreetMap została utworzona w 2004 roku i jest międzynarodowym projektem mającym na celu stworzenie darmowej mapy świata. W tym celu my, tysiące wolontariuszy, zbieramy dane o drogach, liniach kolejowych, rzekach, lasach, budynkach i wielu innych obiektach na świecie. Nasze dane mapowe mogą być pobierane za darmo przez każdego i wykorzystywane do dowolnych celów – także komercyjnych. Możliwe jest tworzenie własnych map, które wyróżniają niektóre funkcje, służą do wyznaczania tras, itp. OpenStreetMap jest coraz częściej wykorzystywana, gdy potrzebne są mapy, które można bardzo szybko i łatwo aktualizować.

Gratulacje dla weeklyOSM za opublikowanie 500 newslettera!

WeeklyOSM co tydzień dzieli się wiadomościami o OpenStreetMap w wielu językach. Logo WeeklyOSM, CC-BY-SA 3.0. Grafika autorstwa Grupy Roboczej ds. Komunikacji OSM, CC-BY-SA 3.0.

Gratulacje dla weeklyOSM za opublikowanie ich 500 newslettera online! WeeklyOSM to projekt społecznościowy, który co tydzień publikuje wiadomości ze świata OpenStreetMap. Jest on niezależny od Fundacji OpenStreetMap. Dzięki pomocy wspaniałych wolontariuszy z całego świata mija już dziesiąty rok ich działalności, a tygodnik jest dostępny w wielu językach:

Możesz zasubskrybować newsletter weeklyOSM i otrzymywać wiadomości mailowo lub przez kanał RSS/Atom dla danego języka (CZ, DE, EN, ES, FR, JA, TR). Możesz także śledzić tygodnik przez Mastodon/Fediverse pod adresem @weeklyosm@en.osm.town lub na Twitterze @weeklyosm.

Treść tygodnika jest wydawana na wolnej licencji Creative Commons CC-BY-SA 3.0.

Również ty możesz być częścią projektu weeklyOSM!

Minimalny nakład czasu
Zaproponuj ciekawe wiadomości do umieszczenia w następnym wydaniu tygodnika. Dowiedz się jak to zrobić pod adresem https://weeklyosm.eu/this-news-should-be-in-weeklyosm.

Średni nakład czasu
Pomóż w tłumaczeniu na jeden z już dostępnych języków. Możesz także pomagać w korekcie artykułów i dzięki temu mieć dostęp do najnowszych wieści wcześniej, niż pozostali 😉 Skontaktuj się z weeklyOSM.

Regularne zobowiązanie
Ty i twoi znajomi jesteście zainteresowani tłumaczeniem cotygodniowych newsletterów na własny język? Skontaktujcie się z weeklyOSM. Samo tłumaczenie to oczywiście duża część całości, jednak równie ważna jest korekta. Należy przy tym wspomnieć, że każdy zespół tłumaczy ma możliwość dodawania własnych wiadomości, dostępnych tylko w ich języku.

Jeszcze raz gratulujemy i składamy wielkie podziękowania dla wszystkich autorów weeklyOSM. 🙂

Grupa Robocza ds. Komunikacji OSM (OSM Communication Working Group)

Tłumaczenie: Mateusz Bartczak

Czy chcesz przetłumaczyć wpisy na naszym blogu na swój język? Wyślij nam wiadomość na adres communication@osmfoundation.org z tematem „Helping with translations in [your language]”.

Fundacja OpenStreetMap jest organizacją non-profit, utworzoną w celu wsparcia projektu OpenStreetMap. Jest dedykowana wspieraniu wzrostu, rozwoju i dystrybucji darmowych danych geoprzestrzennych, które każdy może używać i udostępniać. Fundacja OpenStreetMap jest właścicielem i zajmuje się utrzymaniem infrastruktury projektu OpenStreetMap. Fundacja jest wspierana finansowo przez składki członkowskie i darowizny oraz organizuje coroczną, międzynarodową konferencję State of the Map. Fundacja nie zatrudnia etatowych pracowników oraz wspiera projekt OpenStreetMap poprzez pracę grup roboczych, w których skład wchodzą wolontariusze. Jeżeli chciałbyś zostać członkiem fundacji, więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

OpenStreetMap została utworzona w 2004 roku i jest międzynarodowym projektem mającym na celu stworzenie darmowej mapy świata. W tym celu my, tysiące wolontariuszy, zbieramy dane o drogach, liniach kolejowych, rzekach, lasach, budynkach i wielu innych obiektach na świecie. Nasze dane mapowe mogą być pobierane za darmo przez każdego i wykorzystywane do dowolnych celów – także komercyjnych. Możliwe jest tworzenie własnych map, które wyróżniają niektóre funkcje, służą do wyznaczania tras, itp. OpenStreetMap jest coraz częściej wykorzystywana, gdy potrzebne są mapy, które można bardzo szybko i łatwo aktualizować.