W dążeniu do rozwiązania kontrowersji związanych z iD

Zarząd Fundacji OpenStreetMap dąży do rozwiązania kontrowersji, które okresowo pojawiały się wokół aktualizacji i ulepszeń edytora iD. Niniejsza prośba o komentarz ma doprowadzić do ustanowienia struktur społeczności, które nie będą odpowiadały przed Zarządem ani podlegać żadnym jego wpływom – zgodnie z filozofią, według której Zarząd wspiera OSM, lecz nie wskazuje nikomu co oraz jak należy mapować. Prosimy o wysyłanie komentarzy poprzez listę mailingową OSM-talk (zasubskrybuj listę OSM-talk tutaj) lub, jeżeli jesteś członkiem Fundacji, poprzez listę mailingową OSMF-talk (zasubskrybuj listę OSMF-talk tutaj).

Propozycje i rekomendacje Fundacji OSM dotyczące zarządzania projektem iD

iD to łatwy w obsłudze i przyjazny, domyślny edytor OpenStreetMap dla przeglądarek – oprogramowanie kluczowo ważne dla całego projektu. Przy jego rozwoju wkładane jest wiele pasji, co czasem wydaje się stanowić problem.

Zarząd Fundacji OSM zwołał niedawno małe spotkanie w celu omówienia sposobów na poprawę środowiska, w którym rozwija się iD. Chociaż w jego trakcie zdarzały się sytuacje, w których mniejsze lub większe decyzje dotyczące iD powodowały konflikt, to dyskusje dotyczące rozwoju programu były w znacznej większości konstruktywne i niepolaryzujące. Zebranie skupiało się na obszarach, wokół których powstaje najwięcej problemów (najczęściej, choć nie zawsze, dotyczących tagowania) oraz na sposobach na wyrażanie konstruktywnej krytyki, prowadzącej do rozwiązania konfliktowych kwestii bez ich przeradzania się w spory szkodliwe dla projektu.

Mówiąc wprost: osoby zajmujące się utrzymaniem iD potrzebują przestrzeni, w której będą w stanie wydajnie pracować; osoby dające wkład do projektu, użytkownicy i inni zainteresowani muszą być wysłuchiwani; proces decyzyjny musi być zrozumiały i respektowany; konflikty potrzebują sposobu na eskalację i rozstrzygnięcie.

Nie ma żadnego technicznego sposobu na rozwiązanie takiej sytuacji. To, czego potrzeba, to odpowiedni proces i organizacja. W tym celu poniżej znajduje się kilka propozycji i rekomendacji ze strony Zarządu Fundacji OSM. Przekazujemy je zespołowi projektu iD w celu rozważenia ich wsparcia i wdrożenia. Mamy nadzieję, że zespół projektu iD uzna nasze sugestie za pomocne i będzie chętny do odbycia dyskusji, podczas której ocenimy, które rozwiązania mogą zadziałać.

Fundacja OSM ustanowi proces składania odwołań

Fundacja OSM poważnie rozważa stworzenie lub wskazanie organu do rozstrzygania różnego rodzaju konfliktów w sprawach technicznych, który byłby w stanie korzystać z wiedzy specjalistycznej w celu doraźnego (ad hoc) określenia najlepszej ścieżki rozwoju dla społeczności. Projekty oprogramowania mogłyby zdecydować się na skorzystanie z procesu odwoławczego – korzystanie z niego nie byłoby wymagane. Taki proces odwoławczy mógłby obejmować arbitralne rozwiązanie sporu między różnymi stronami/projektami oraz pomoc w osiągnięciu porozumienia; mógłby również wiązać się z podejmowaniem lub unieważnianiem decyzji. Mechanizm ten jest wciąż na etapie wczesnej dyskusji i nie został do końca zdefiniowany.

Konflikty, których nie udało się rozwiązać bezpośrednio wewnątrz społeczności projektu iD z udziałem jego opiekunów i zainteresowanych stron, mogłyby być kierowane do rozpatrzenia na drodze takiego procesu odwoławczego.

Rola tego organu z pewnością nie polegałaby na zmuszaniu programistów do dodawania konkretnych funkcji. Jednak w przypadku zgłoszenia konfliktu do rozpatrzenia, organ miałby możliwość weryfikacji, czy nowo dodane funkcje (takie jak szablony, zasady weryfikacji czy implementacja zewnętrznych usług) są zgodne z warunkami osiągniętego porozumienia.

Jeżeli takie rozwiązanie jest potencjalnie przydatne na obecnym etapie, Fundacja OSM kieruje prośbę do iD o rozpowszechnienie informacji i podzielenie się oczekiwaniami tak, aby nowa procedura mogła być jak najbardziej efektywna.

Fundacja OSM będzie wspierać rozwój lepszych systemów wspomagających dobór odpowiedniego tagu; iD udokumentuje obecny sposób podejmowania decyzji oraz wyodrębni obawy

Jedynym sposobem na wybranie „poprawnych” tagów jest złożona ocena różnych źródeł dokumentacji OSM – wiki, lista mailingowa Tagging, taginfo. Pozostawia to narzędzia do edycji i wykorzystywania danych w pozycji, w której muszą decydować, które tagi są lub nie są odpowiednie do użycia w OpenStreetMap. Kiedy taka sytuacja prowadzi do konfliktu, w najlepszym przypadku jest źródłem niepotrzebnego zamieszania; w najgorszym przypadku może skutkować zablokowaniem dalszego rozwoju. W tym celu Fundacja OSM zachęca do opracowywania lepszej dokumentacji oraz metod podejmowania decyzji i doboru odpowiednich tagów. W razie potrzeby Fundacja jest przygotowana do wsparcia takich działań przy pomocy infrastruktury lub innych form pomocy. Rozwój tego rodzaju systemów zapewniłby większą przejrzystość dla twórców narzędzi. Jeżeli działania podjęte w związku z szablonami iD zostałyby zakwestionowane, konflikt mógłby zostać przekazany do rozpatrzenia z wykorzystaniem procesu opisanego wyżej.

W czasie, gdy prace nad systemami wspomagającymi tagowanie będą w trakcie, po stronie projektu iD rekomendujemy sporządzenie opisu obecnego podejścia do decyzji dotyczących tagowania w pliku CONTRIBUTING.md. Oczywistym jest, że iD stara się unikać podejmowania decyzji na temat tego, które tagi są odpowiednie dla OpenStreetMap; zamiast tego celem iD jest reprezentowanie w szablonach powszechnie uznanego stanowiska na temat tagów. „Powszechnie uznane” to w tym momencie określenie bardzo subiektywne, przy czym projekt iD zdecydowanie wspiera (tak przynajmniej się nam wydaje – powiadomcie nas, jeżeli jest inaczej) działania OSM mające na celu wprowadzenie większej przejrzystości do sposobu, w jaki powstają tagi.

Prośby o nowe szablony mogą być zgłaszane przy użyciu problemów (issue), próśb o połączenie (pull request, PR) oraz w dyskusjach pod problemami/PRami. Opiekun projektu iD zastrzega sobie prawo do włączania lub wyłączania niektórych tagów/szablonów ze względów technicznych lub użytkowych. Celem jest jednak uniknięcie tworzenia tagów i wykorzystywania ich ogólnych zalet do podejmowania decyzji. Jeżeli proponowany szablon obejmuje tag, wobec którego istnieje porozumienie (na podstawie oceny źródłowej dokumentacji) i jednocześnie utworzenie szablonu spełni potrzeby innych użytkowników – zostanie on zaakceptowany. Jeżeli nie ma jasnego porozumienia, szablon (reguła weryfikacji, itp.) nie zostanie zaakceptowany.

Ustanowienie kwartalnych spotkań organizacyjnych, publikowanie terminów i notatek z codwutygodniowych synchronizacji

Fundacja OSM rekomenduje iD wprowadzenie (mniej więcej) cokwartalnych wideospotkań z osobami aktywnie udzielającymi się w projekcie. Takie spotkania byłyby okazją do wyjścia z rutyny codziennej pracy nad iD i określenia, czy prace idą po właściwej drodze. W planie spotkania byłoby podsumowanie działań dokonanych w ciągu ostatniego kwartału, dyskusja o aktualnych wymaganiach i najważniejszych potrzebach, oraz określenie planów na nadchodzący kwartał i dalsze miesiące. Dodatkowo, jeżeli pewne decyzje lub tematy okazały się być trudne lub zaczęły powodować konflikty, byłby to czas na bezpośrednią dyskusję. Z każdego spotkania byłyby sporządzane notatki, później udostępniane publicznie.

Obecnie iD przeprowadza także codwutygodniową synchronizację – fakt ten jednak nie jest powszechnie znany. iD może zwiększyć ogólną świadomość na temat codwutygodniowej synchronizacji, ogłaszając ją na dodatkowych kanałach, takich jak https://ideditor.blog/, oraz dopilnowując, by notatki z synchronizacji były widoczne i łatwo dostępne.

iD może poprawić przejrzystość podejmowania decyzji i komunikacji

Rekomendujemy, aby w pliku CONTRIBUTING.md opiekunowie iD dodali nową sekcję opisującą proces podejmowania decyzji wewnątrz projektu. Niektóre z przedstawionych tu kwestii wymagają wprowadzenia w życie innych rekomendacji. Nowa sekcja zawierałaby wyjaśnienie poniższych zagadnień:

  • Istnieje wiele miejsc, w których można dyskutować oraz wyrażać własną opinię na temat rozwoju iD: problemy i PRy na GitHubie, comiesięczne synchronizacje, kwartalne spotkania organizacyjne, komentarze pod ogłoszeniami na https://ideditor.blog/.
  • Twórcy iD dokładają starań, by zachować jak największą elastyczność i transparentność. Domyślnie zakłada się, że opiekunowie projektu iD określają kolejność i terminy wprowadzania poprawek, zmian i ulepszeń w celu optymalizacji pracy nad kwestiami technicznymi.
  • Osoby zaangażowane w projekt zaprasza się do „testów akceptacyjnych”, podczas których przez określony czas przyjmowane i rozpatrywane są informacje zwrotne na temat przyszłych wersji.
  • Ostateczna decyzja o akceptacji PRów należy do Quincy Morgan, opiekuna projektu iD.
  • W przypadku zaistnienia sporu wokół decyzji, zostanie ona omówiona podczas kwartalnego spotkania organizacyjnego i/lub zgłoszona do rozpatrzenia przez Fundację OSM na drodze procesu odwoławczego.

Ponadto rekomendujemy opublikowanie przez iD harmonogramu prac oraz regularne aktualizowanie statusu działań nad przyszłymi głównymi wydaniami edytora. Plany wydania iD3 ostatnio były ogłaszane podczas State of the Map US. Od tego czasu podejście uległo zmianie – większa uwaga jest poświęcana aktualizacji interfejsu użytkownika oraz bardziej regularnym działaniom zwiększającym modularność. Dobrze byłoby mieć jasne wyobrażenie na temat obecnego stanu rzeczy, w jaką stronę zmierza projekt (na tyle, na ile można to teraz określić) oraz, w szczególności, w których obszarach najbardziej potrzebne jest wsparcie – tak, aby ta ważna inicjatywa zyskała trochę rozpędu.

Utworzenie dokumentacji na temat egzekwowania Kodeksu Postępowania

Projekt iD posiada własny Kodeks Postępowania, lecz brakuje w nim opisu metod zgłaszania szkodliwych incydentów wewnątrz środowiska programistycznego iD oraz sposobu rozpatrywania tych zgłoszeń. Początkowo zastrzeżenia do Kodeksu Postępowania były zgłaszane publicznie poprzez utworzenie problemu na GitHubie, jednak później opiekunowie zaczęli kierować osoby z zastrzeżeniami do zamkniętego komitetu OSMUS. Jasność co do procesu rozpatrywania uwag jest równie ważna (jeżeli nie bardziej), co do metody ich zgłaszania – jest to warunek konieczny, aby Kodeks Postępowania był pomocny w prowadzeniu projektu. Jeżeli proces ten nie jest dobrze zdefiniowany, należy go przemyśleć, na przykład podczas kwartalnego spotkania organizacyjnego. Naszą rekomendacją jest dodanie odpowiedniej sekcji dotyczącej egzekwowania Kodeksu Postępowania.

Allan Mustard
Przewodniczący w Zarządzie Fundacji OpenStreetMap

Tłumaczenie: Mateusz Bartczak.

Fundacja OpenStreetMap jest organizacją non-profit, utworzoną w celu wsparcia projektu OpenStreetMap. Jest dedykowana wspieraniu wzrostu, rozwoju i dystrybucji darmowych danych geoprzestrzennych, z których każdy może korzystać i je udostępniać. Fundacja OpenStreetMap jest właścicielem i zajmuje się utrzymaniem infrastruktury projektu OpenStreetMap. Fundacja jest wspierana finansowo przez składki członkowskie i darowizny oraz organizuje coroczną, międzynarodową konferencję State of the Map. Fundacja nie zatrudnia żadnych pełnoetatowych pracowników oraz wspiera projekt OpenStreetMap poprzez pracę grup roboczych, w których skład wchodzą wolontariusze. Jeżeli chciałbyś zostać członkiem fundacji, więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

OpenStreetMap została utworzona w 2004 roku i jest międzynarodowym projektem mającym na celu stworzenie darmowej mapy świata. W tym celu my, tysiące wolontariuszy, zbieramy dane o drogach, liniach kolejowych, rzekach, lasach, budynkach i wielu innych obiektach na świecie. Uzyskane przez nas dane mapy mogą być pobierane za darmo przez każdego i wykorzystywane do dowolnych celów – także komercyjnych. Możliwe jest tworzenie własnych map, które wyróżniają niektóre funkcje, służą do wyznaczania tras, itp. OpenStreetMap jest coraz częściej wykorzystywana, gdy potrzeba mapy, którą można bardzo szybko i łatwo aktualizować.

This post is also available in: angielski holenderski francuski Galicyjski hiszpański