Monthly Archives: June 2020

Nieuwe licentie voor de “standaard stijl” tegels van openstreetmap.org

Een van de belangrijke producten van de OpenStreetMap-gemeenschap is de kaartlaag : “standaardstijl” op openstreetmap.org. Dit is in licentie gegeven onder CC BY-SA 2.0-voorwaarden, vermoedelijk sinds de allereerste uitgave. Op het moment dat OpenStreetMap-gegevens onder dezelfde voorwaarden werden gelicentieerd, maar 8 jaar geleden, toen we de gegevenslicentie in de ODbL 1.0 veranderden, veranderden we de tegellicentie niet en lieten we die zoals deze origineel was.

In de loop der jaren heeft dit geleid tot een situatie waarin het gebruik van de “tegels” (de afzonderlijke afbeeldingen waaruit de weergegeven kaart bestaat) onderhevig is geweest aan meer wettelijke beperkingen dan nodig is en het gebruik van de afbeeldingen in veel projecten hierdoor volledig in orde was. De absurditeit van de situatie kan duidelijker zijn als u bedenkt dat u de CC0 “gelicentieerde” kaartstijl, OSM-gegevens kunt gebruiken en dezelfde afbeeldingen kunt produceren die alleen worden beperkt door de voorwaarden van de ODbL voor “Geproduceerde werken”.

Het is al jaren duidelijk dat de situatie onhoudbaar was, waardoor er zonder goede reden frictie ontstond met derden (bijvoorbeeld PLOS One) en dat we zouden moeten overgaan op een toekenning alleen-licentie. Maar de belangrijkste vraag die de Licensing Working Group (LWG) niet had beantwoord, was: “welke licentie moeten de tegels in de toekomst hebben?”. Aangezien er een tiental licenties zijn, zou je aannemen dat dit geen probleem is, maar buiten licenties die worden gebruikt door overheidsinstanties (dat wil zeggen de OGL en derivaten), is er geen populaire noch bekende “alleen-toekennings” -licentie in gebruik en we wilden voorkomen dat we er zelf een zouden maken.

In 2019 werd aan het bestuur van de OpenStreetMap Foundation een voorstel overgemaakt om over te stappen op CC BY 4.0-licentie, samen met een verklaring van afstand van voorwaarden die verder gaan dan toeschrijving vereist. Onze redenering was dat het de voorkeur zou hebben om een bekend label te gebruiken en we zouden afzien van voorwaarden die zowel licentiegevers als licentienemers in het algemeen negeren, dus zelfs als de juridische fijne kneepjes niet werden begrepen, zou het goed komen.

Het voorstel was niet eens door het bestuur besproken toen het in de gemeenschap veel tegenstand kreeg. Hoewel de Licensing Working Group(LWG) van mening is dat de redenering achter de oppositie onjuist is, hebben we het voorstel eerder dit jaar opnieuw ingediend bij het bestuur, dit keer met de simpele vermelding dat de tegels in licentie moesten worden gegeven als een ODbL “Geproduceerd werk” zonder aanvullende voorwaarden. Dit was al besproken als een mogelijk alternatief en lijkt een algemeen aanvaarde oplossing voor het probleem. De relevante wettekst is te vinden in 4.3 van de ODbL https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/index.html en vereist in wezen alleen toekenning in een geschikte vorm.

Vorige maand aanvaardde het bestuur het voorstel en wordt de nieuwe licentie per 1 juli 2020 van kracht. Hoewel we de tekst op de Engelse versie van de openstreetmap.org “Copyright” -pagina onmiddellijk kunnen wijzigen, zullen vertalingen een beetje achterblijven en we vragen iedereen wat geduld tot alles is aangepast.

Simon Poole in naam van de Licensing Working Group


Wil je deze en andere blogposts vertalen in jouw taal ..? Stuur een e-mail naar communication@osmfoundation.org met het onderwerp: Helpen met vertalingen in [jouw taal]

De State of the Map-conferentie is de jaarlijkse, internationale conferentie van OpenStreetMap, georganiseerd door de OpenStreetMap Foundation. De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in het Verenigd Koninkrijk ter ondersteuning van het OpenStreetMap-project. Het is gewijd aan het stimuleren van de groei, ontwikkeling en distributie van gratis georuimtelijke gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project en u kunt dit ondersteunen door lid te worden. Het State of the Map Organising Committee is een van onze vrijwilligerswerkgroepen.

OpenStreetMap is opgericht in 2004 en is een internationaal project om een gratis wereldkaart te maken. Hiervoor verzamelen wij, duizenden vrijwilligers, gegevens over wegen, spoorwegen, rivieren, bossen, gebouwen en nog veel meer wereldwijd. Onze kaartgegevens kunnen door iedereen gratis worden gedownload en voor elk doel worden gebruikt – inclusief commercieel gebruik. Het is mogelijk om uw eigen kaarten te maken die bepaalde kenmerken benadrukken, om routes te berekenen enz. OpenStreetMap wordt steeds vaker gebruikt wanneer men kaarten nodig heeft die zeer snel of gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt.

De weg naar het oplossen van controverses in verband met ID ( identificatie, labelling)

De Raad van Bestuur van de OpenStreetMap Foundation streeft ernaar controverses op te lossen die periodiek zijn gerezen rond updates en verbeteringen van de ID-editor. Dit verzoek om commentaar zal, naar verwachting, leiden tot het aannemen van gemeenschapsstructuren die niet beantwoorden aan de verwachtingen van de raad of door de raad worden beïnvloed, in overeenstemming met de filosofie van OSM dat de raad OSM ondersteunt, maar niemand vertelt wat hij in kaart moet brengen of hoe hij in kaart moet brengen . We vragen dat er opmerkingen worden gemaakt op de OSM-talk mailinglijst (registreer u bij OSM-talk) of – als u een OSMF-lid bent – bij de OSMF-talk mailinglijstdiscussie (registreer u bij OSMF-talk).

Aanbod en aanbevelingen van OSMF voor iD-bestuur

ID is de eenvoudige en vriendelijke, standaard webeditor voor OpenStreetMap, de centrale belangrijke software voor het project. Er is veel passie voor de ontwikkeling ervan, en dat lijkt soms een probleem te worden.

Het OSMF-bestuur heeft onlangs een kleine bijeenkomst belegd om te bespreken hoe de ontwikkelomgeving voor iD kan worden verbeterd. Hoewel er zeker momenten zijn geweest dat grote en kleine beslissingen in iD tot conflicten hebben geleid, is de overgrote meerderheid van de ontwikkelingsdiscussies niet-polariserend en productief. De bijeenroeping was gericht op de belangrijkste gebieden waar zich problemen voordoen (meestal, maar niet alleen, tagging d.w.z van labels voorzien), en manieren om constructief onenigheid en oplossing mogelijk te maken, zonder dat dit geschillen worden die het project schaden.

In wezen hebben de beheerders van ID een productieve ruimte nodig om hun werk uit te voeren; bijdragers, gebruikers en andere geïnteresseerde partijen moeten worden gehoord; het besluitvormingsproces moet worden begrepen en gerespecteerd; en geschillen hebben een manier nodig om te escaleren maar moeten uiteindelijk opgelost geraken.

Er is geen technische oplossing voor dit soort situaties. Wat vereist is, is proces en organisatie. Daartoe zijn hieronder verschillende voorstellen en aanbevelingen van de OSMF-raad die het iD-project kan overwegen te ondersteunen en aan te nemen. We hopen dat het iD-project deze suggesties nuttig vindt en we kijken ernaar uit om te bespreken wat wel en niet goed klinkt.

OSMF zal een beroepsprocedure beschikbaar stellen.

OSMF overweegt serieus om een instantie op te richten of bevoegd te maken, om verschillende soorten technologische geschillen te beslechten, die in staat is ad hoc expertise in te schakelen om de beste weg voor de gemeenschap te bepalen. Softwareprojecten kunnen ervoor kiezen om deze beroepsprocedure te gebruiken; het is niet imperatief. Deze beroepsprocedure kan eenvoudigweg bestaan uit het arbitreren van het meningsverschil tussen verschillende partijen of projecten en het helpen tot overeenstemming te komen tussen hen; of beslissingen te vernietigen en te vervangen. Dit mechanisme staat in een vroeg stadium ter discussie, maar moet nog verder worden gedefinieerd.

Als betwiste beslissingen niet direct binnen het ID-project kunnen worden opgelost door de beheerders en belanghebbenden, kan het probleem worden overgedragen naar deze beroepsprocedure.

De rol van deze groep zou zeker niet zijn om ontwikkelaars te dwingen bepaalde functies toe te voegen. Als problemen echter naar de groep worden doorgeschoven, kan deze verifiëren dat nieuw toegevoegde functies (bijv. vooringestelde, standaardingestelde parameters, validatieregels of opname van externe services) in overeenstemming zijn met een consensusbeeld.

Als dit, in dit stadium, mogelijk nuttig lijkt, vraagt OSMF aan iD om voorstellen en verwachtingen te delen om het proces zo effectief mogelijk te maken.

OSMF zal de ontwikkeling van betere systemen voor het labellen of taggen van beslissingen ondersteunen; iD documenteert status quo en scheiding van bezorgdheden.

Technische afkortingen:

  • PR: pull request , voorstel tot wijziging
  • CoC : gedragscode

De enige manier om de “juiste” tags te beoordelen is een uitgebreide evaluatie van de verschillende bronnen van OSM-documentatie – de wiki, het taggen van de mailinglijst, taginfo. Dit laat bewerkings- en consumptiewerktuigen in de positie om te “beslissen” over welke tags wel of niet geschikt zijn voor OpenStreetMap. Wanneer dit omstreden wordt, is dit op zijn best een ongewenste afleiding, in het ergste geval kan de ontwikkeling worden geblokkeerd. Daartoe verwelkomt de OSMF de ontwikkeling van betere documentatie, besluitvorming en een beheerproces voor tags. Waar nodig, is de OSMF bereid om dergelijke inspanningen te ondersteunen met infrastructuur en andere ondersteuning. Dit zou meer duidelijkheid verschaffen voor ontwikkelaars van hulpmiddelen en werktuigen. Als een actie, die wordt ondernomen tegen zaken vooraf ingestelde in iD, wordt betwist, kan het probleem worden doorverwezen naar de hierboven beschreven beroepsprocedure.

Aan de andere kant raden we aan om, terwijl er aan tagging/labellings-systemen wordt gewerkt, nu details toe te voegen over de status-quo-aanpak die iD hanteert bij het taggen van beslissingen in CONTRIBUTING.md. Het is duidelijk dat iD ernaar streeft om geen beslissingen te nemen over welke tags geschikt zijn voor OpenStreetMap; iD is eerder bedoeld om de consensusweergave op tags in voorstellen weer te geven. “Consensus” is momenteel subjectief, en het iD-project is ervan overtuigd en ondersteunt inspanningen in OSM om meer duidelijkheid te geven over hoe tags worden ontwikkeld.

Vooraf ingestelde zaken kunnen worden aangevraagd bij problemen en in PR’s (“Pull Request” of “request for code change” aanvraag op programmeercode te wijzigen) , evenals discussie in de kwestie / PR (wijziging in programmeercode). De beheerder van iD behoudt zich het recht voor om bepaalde tags / instelling, op technische of bruikbaarheidsredenen, op te nemen of uit te sluiten, maar het doel is om te voorkomen dat tags worden samengesteld en beslissingen worden genomen over de verdiensten van tags in het algemeen. Als er consensus lijkt te bestaan, gebaseerd op evaluatie van brondocumentatie, en het voldoet aan de behoefte van andere gebruikers, zullen (voor)instellingen, standaardinstellingen worden geaccepteerd. Als er geen duidelijke consensus is, wordt de vooraf gezette instelling (of validatieregel, etc.) niet geaccepteerd.

Organiseer driemaandelijkse planningsbijeenkomsten en publiceer tweewekelijkse synchronisatietijd en notities

OSMF raadt iD aan om een kwartaal (of zo) videovergadering te houden met iD-belanghebbenden. Dit contact is een kans om het dagelijkse werk van iD met afstand te evalueren en ervoor te zorgen dat het werk op de goede weg is. De agenda zou de ontwikkeling van het afgelopen kwartaal beoordelen, de vereisten en prioritaire behoeften bespreken en plannen maken voor het volgende kwartaal en daarna. Bovendien, als beslissingen of onderwerpen het afgelopen kwartaal moeilijk of betwist zijn gebleken, is dit een tijd voor directe discussie. Er worden aantekeningen gemaakt en verspreid.

Bovendien houdt iD een tweewekelijkse synchronisatiecontact, maar dit is niet goed bekend. iD zou de bekendheid van de tweewekelijkse synchronisatievergadering kunnen vergroten door het op extra kanalen aan te kondigen, waaronder https://ideditor.blog/; en te zorgen dat notities van de synchronisatie zichtbaar en toegankelijk zijn.

ID kan duidelijkheid en transparentie bij de besluitvorming verbeteren.

We raden iD-beheerders aan in CONTRIBUTING.md een nieuwe sectie toe te voegen waarin wordt uitgelegd hoe beslissingen worden genomen in iD. Sommige punten die hier worden genoemd, zijn afhankelijk van het aannemen van andere aanbevelingen. In de nieuwe sectie wordt het volgende uitgelegd.

  • Er zijn veel plaatsen om te discussiëren en zaken aan te brengen over iD-ontwikkeling – GitHub-problemen en PR’s ( aanvragen om programmeercode te wijzigen), de maandelijkse synchronisaties, driemaandelijkse planningsvergadering en als reactie op aankondigingen op https://ideditor.blog/..
  • De ontwikkelaars van iD doen er alles aan om responsief en transparant te zijn. Standaard bepalen ID-beheerders de volgorde en timing van fixes (verbeteringen, herstellingen), wijzigingen en verbeteringen om technisch werk te optimaliseren.
  • Nodig belanghebbenden uit om deel te nemen aan een ‘acceptatietest’-proces, waarbij feedback op releases wordt gezocht en gedurende een tijdsgebonden periode wordt behandeld.
  • De uiteindelijke beslissing over het aanvaarden van PRs , van wijzigingen in programmeercode, is de verantwoordelijkheid en taak van Quincy Morgan.
  • Als er een geschil is over een beslissing, wordt dit doorgegeven aan de kwartaalplanningsvergadering en / of een beroepsprocedure die wordt beheerd binnen de OSM Foundation.

Daarnaast raden we aan dat ID een routekaart publiceert en de status van belangrijke ID-publikaties regelmatig bijwerkt. ID3-abonnementen werden voor het laatst gedeeld op SotM US. De aanpak is veranderd, met meer focus op bijgewerkte gebruikersinterface en meer iteratieve inspanningen op het gebied van componenten. Het zou goed zijn om een duidelijk beeld te krijgen van waar de dingen zijn en waar de dingen naartoe gaan (zoveel als nu duidelijk is), en vooral waar hulp nodig is om vaart te zetten achter deze belangrijke inspanning.

Document over hoe met de gedragscode wordt omgegaan.

iD heeft een gedragscode, maar het ontbreekt aan details over hoe een schadelijk incident binnen de iD-ontwikkelomgeving moet worden gemeld en hoe die meldingen worden beoordeeld. Eerder werden gedragscode-klachten openlijk behandeld door een probleem op GitHub te openen, maar beheerders hebben later mensen naar de privé-OSMUS-commissie geleid. Duidelijkheid over het proces is net zo belangrijk, zo niet belangrijker, zodat een CoC (gedragscode) nuttig kan zijn voor het project. Als dat proces niet goed gedefinieerd is, moet er nagedacht worden, misschien binnen de kwartaalplanning. Onze aanbeveling is om een sectie over het CoC-proces , procedure ivm wijzigingen in de gedragscode, toe te voegen.

Allan Mustard
Voorzitter, OSMF beheerraad

Wat is OpenStreetMap Foundation.

De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in het Verenigd Koninkrijk ter ondersteuning van het OpenStreetMap-project. Het heeft als doel het bevorderen van de groei, ontwikkeling en distributie van gratis georuimtelijke gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project en u kan het ondersteunen door lid te worden of een gift te doen. Het organiseert jaarlijks State of the Map conferentie . Het heeft geen voltijdse werknemers en ondersteunt het OpenStreetMap project door het werk van vrijwilligers. Ook U kan een van deze vrijwilligers worden , of lid te worden van de OSM Foundation.

Wat is OpenStreetMap

OpenStreetMap is opgericht in 2004 en is een internationaal project om een gratis wereldkaart te maken. Hiervoor verzamelen wij, duizenden vrijwilligers, gegevens over wegen, spoorwegen, rivieren, bossen, gebouwen en nog veel meer wereldwijd. Onze kaartgegevens kunnen door iedereen gratis worden gedownload en voor elk doel worden gebruikt – inclusief commercieel gebruik. Het is mogelijk om uw eigen kaarten te maken die bepaalde kenmerken benadrukken, om routes te berekenen enz. OpenStreetMap wordt steeds vaker gebruikt wanneer men kaarten nodig heeft die zeer snel of gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt.

Dit document is ook beschikbaar in het Engels, Frans, Pools, Galicisch

Gemeenschappelijk persbericht van OSMF en GraphHopper: GraphHopper Routingmotor 1.0 vrijgegeven

Notitie: De OpenStreetMap Foundation en GraphHopper publiceren dit gezamenlijke persbericht omdat GraphHopper een Gouden Lid is van de OSM stichting van GraphHopper GmbH. Als u ook lid wilt worden van OSMF stichting, kunt u zich aansluiten bij https://join.osmfoundation.org/corporate-membership/.

Op 25 mei werd vrijgave van de versie 1.0 van de open source GraphHopper routingmotor aangekondigd. De eerste versie 0.1 van de routeringmotor werd uitgebracht in 2013 en is sindsdien uitgegroeid tot een volwassen oplossing die sinds eind 2014 op openstreetmap.org is geïntegreerd en nu door duizenden bedrijven over de hele wereld wordt gebruikt.

De nieuwe release bevat een snelle alternatieve route functie, evenals een nieuwe aanpasbare routing die mensen in staat stelt om het routing gedrag aan te passen, zelfs zonder kennis van programmeren.

Nieuwe functie van de GraphHopper Routingmotor: snel alternatieve routes
Persoonlijk aanpasbare routing: Hier wordt de fietsmodus gedwongen om officiële fietsroutes te volgen al betekent dit soms een grote omweg. Een andere mogelijkheid een fietscargo waarbij de breedte van de route wordt verrekend.

Voor een demo en meer details over de nieuwe mogelijkheden,kijk in graphhopper.com

Een belangrijke speler in de GraphHopper gemeenschap is de GraphHopper GmbH. De missie van de GraphHopper GmbH is om de routing software basis van de toekomst te bouwen, met zoveel mogelijk open source software en ook gebruikmakend van open data, zoals OpenStreetMap. De GraphHopper GmbH ondersteunt het OpenStreetMap-project met het sponsoren van de routingdienst voor openstreetmap.org, met het gebruik en de verbetering van de gegevens en het verspreiden van het woord. Sinds 2018 is de GraphHopper GmbH ook Gouden Bedrijfslid van de OSMF.

Wat is GraphHopper
De GraphHopper Routingmotor is een open source softwareproject dat in 2012 is gestart. De GraphHopper GmbH is een bedrijf dat in 2016 in Duitsland is opgericht om de ontwikkeling van zijn open source projecten zoals de GraphHopper Routingmotor en jsprit te ondersteunen.

GraphHopper routing is geïntegreerd in www.openstreetmap.org, samen met OSRM routing.

Wat is OpenStreetMap Foundation.

De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in het Verenigd Koninkrijk ter ondersteuning van het OpenStreetMap-project. Het heeft als doel het bevorderen van de groei, ontwikkeling en distributie van gratis georuimtelijke gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project en u kan het ondersteunen door lid te worden. Het State of the Map Organisatie Commitee is een van onze vrijwilligerswerkgroepen.

Wat is Open Street Map

OpenStreetMap is opgericht in 2004 en is een internationaal project om een gratis wereldkaart te maken. Hiervoor verzamelen wij, duizenden vrijwilligers, gegevens over wegen, spoorwegen, rivieren, bossen, gebouwen en nog veel meer wereldwijd. Onze kaartgegevens kunnen door iedereen gratis worden gedownload en voor elk doel worden gebruikt – inclusief commercieel gebruik. Het is mogelijk om uw eigen kaarten te maken die bepaalde kenmerken benadrukken, om routes te berekenen enz. OpenStreetMap wordt steeds vaker gebruikt wanneer men kaarten nodig heeft die zeer snel of gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt.