چند نقشه اضافه شده به mapstraction

Mapstraction در حال حاضر صحبت می کند multimap! مشاهده نسخه ی نمایشی چند مپ اولیه در mapstraction.com. Multimap تعداد زیادی از اسناد API و نمونه های بیش از اینجا.

This post is also available in: English Dutch French Italian Portuguese, Portugal Portuguese, Brazil Russian Spanish Croatian Ukrainian Hindi Hungarian Lithuanian Polish Albanian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech